Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieselektywnych i selektywnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Strzelno

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieselektywnych i selektywnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Strzelno wraz z zakupem i dostarczeniem worków do selektywnego zbierania odpadów oraz zorganizowanie, budowa, wyposażenie w pojemniki i odbiór odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

CPV:
90511000, 90512000, 90513100, 90533000-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, czyli:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp - Załącznik nr 3 SIWZ
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy;
3)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5)Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 24 ust.2 Pzp albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ
6)zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej (prowadzonego przez Burmistrza Strzelna) w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzelno.
7)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług, odpowiadających swoim rodzajem usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Wykonawca musi wykazać, że wykonał, co najmniej dwie usługi wywozu nieczystości stałych, z których wartość jednej z nich wyniosła ponad 200.000,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem ich wykonania (referencje).
8)Wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik nr 6 do SIWZ.
9)Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 500 000,00 zł ( pięćset tysięcy 00/100 PLN),


Termin realizacji:
od 01.07.2013 roku do 31.12.2013 roku.

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz, Marcin Jasiński

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2013-06-06 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2013-06-06 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
10000,00 zł

Uwagi:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych nieselektywnych i selektywnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Strzelno wraz z zakupem i dostarczeniem worków do selektywnego zbierania odpadów oraz zorganizowanie, budowa, wyposażenie w pojemniki i odbiór odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_śmieci_2013 (244kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1_szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (147kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2_oferta cenowa (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3_oświadczenie z art 22.1 i 24.1 pzp (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4_grupa kapitałowa (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5_wykaz wykonanych usług (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6_wykaz pojazdów (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1załącznik nr 7_Wzór umowy (107.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpwoiedź SIWZ 29.05.2013_bip (373kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpwoiedź SIWZ 31.05.2013i31.05.2013_bip (329.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2013-05-27 11:49:06
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2013-05-27 11:49:06
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2013-05-27 12:01:48
Ostatnia zmiana:2013-07-16 12:55:15
Ilość wyświetleń:3106

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij