Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Strzelno w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Strzelno w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015

CPV:
60100000-9, 60172000-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
W zakresie spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:
1.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ).
2.Kserokopia ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
3.Potwierdzenie doświadczenia:
- wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rów-nież wykonywanych usług składający się na przedmiot zamówienia wymienionych w pkt. V.4. SIWZ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeże-li okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (Załącznik nr 4 do SIWZ)
- dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
4.Wykaz wymaganych w pkt. V.5. narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania (Załącznik nr 5 do SIWZ).
5.Wykaz wymaganych w pkt. V.6. osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych. (Załącznik nr 6 do SIWZ)
6.Oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane w pkt. V.6. uprawnienia (Załącznik nr 7 do SIWZ).
7.Potwierdzenie ubezpieczenia - załączyć aktualną, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
8.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp (Załącznik nr 9 do SIWZ).
9.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10.Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS-u lub KRUS potwierdzające, że Wykonawca nie zalega ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r.

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz, Jarosław Marek

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2013-08-27 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2013-08-27 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 100 %

Wadium:
2000,00

Uwagi:
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Strzelno w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
CPV 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
CPV 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej polega na dowożeniu dzieci i młodzieży do szkół oraz odwożenie ich po zajęciach do miejsca zamieszkania, zgodnie z ustaloną trasą przewozu. Wykonawca winien rozpoczynać wykonywanie usługi zgodnie z dzienną trasą przejazdu punktualnie. Dowóz uczniów do szkoły odbywał się będzie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia z wyjątkiem dni wolnych od nauki, bez okresu wakacji, ferii świątecznych i zimowych.
Ostateczne godziny wyjazdów ustalone zostaną po zatwierdzeniu planów lekcji w poszczególnych szkołach.
2.Wykaz dziennych tras przewozu stanowi załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ.
3.Przewidywana, szacunkowa liczba dzieci i młodzieży do przewozu:
rok szkolny 2013/2014 - liczba dzieci: 230
rok szkolny 2014/2015 - liczba dzieci: 225
4.Do realizacji niniejszego zamówienia w dniach nauki szkolnej konieczne będzie użycie 2 autobusów w porze porannej i 1 autobusu w porze popołudniowej.
Zamawiający z 1 miesięcznym wypowiedzeniem może zmniejszyć zapotrzebowanie na ilości wynajmowanych autobusów i wtedy cena usługi będzie pomniejszona o koszty trasy obsługiwanej przez wynajmowany autobus.
W celu wykonania usługi wykonawca winien użyć sprawnych autobusów, wyposażonych standardowo - zaopatrzonych w co najmniej 39 miejsc siedzących każdy. Każdy autobus powinien być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru przewozów oznakowanych. Wykonawca zapewni osobę prowadzącą pojazd, która posiada ważne uprawnienia.
W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie autobusu Wykonawca podstawi autobus zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.
Opiekę nad dziećmi w trakcie dowożenia zapewnia Zamawiający.
Autobusy zatrzymywać się będą na wskazanym przez Zamawiającego miejscach zlokalizowanych na trasie przejazdu autobusu.
5.Wykonawca winien mieć zawartą umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego na dofinansowanie sprzedaży biletów miesięcznych.
6.Przewozy odbywają się zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydawanych przez uprawnione do tego organy samorządowe.


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie_bip (237.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (396.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2013-08-19 12:11:25
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2013-08-19 12:11:29
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2013-08-19 12:29:26
Ostatnia zmiana:2013-08-29 12:21:21
Ilość wyświetleń:2214

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij