ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu systemowego w roku 2014 pn. „Twoja Szansa”

    Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie przygotowuje się do realizacji projektu systemowego w roku 2014 pn. „ Twoja szansa”
    Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji i współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu : styczeń – grudzień 2014 rok.
    Cel główny projektu:
Aktywizacja 48 osób z gminy Strzelno zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji w 2014roku.
    Cele szczegółowe:
-
podniesienie kompetencji społecznych
- podniesienie kompetencji zawodowych
- podniesienie kompetencji edukacyjnych
- upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji oraz świadczenie pracy socjalnej przez pracowników socjalnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
    Grupa docelowa:
-
48 uczestników gminy Strzelno
- bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i/lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r
- w wieku aktywności zawodowej ( 15-64 lata)
- korzystające bądź mające zamiar skorzystać ze świadczeń z pomocy społecznej
- osoby niepełnosprawne
    Narzędzie realizacji projektu: Kontrakt socjalny 
    Działania przewidziane w 2014r dla uczestników projektu:
W ramach Projektu oferowane będą kursy, staże, treningi kompetencji społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem, szkolenia uzupełniające wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym.
Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat
    W związku z zaplanowaną realizacją w/w projektu zapraszamy mieszkańców gminy Strzelno do konsultacji społecznych, które będą podstawą do stworzenia diagnozy potrzeb lokalnej społeczności.
    Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w okresie od 22 sierpnia 2013r do 9 września 2013r w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji drogą pocztową, mailową lub bezpośredni kontakt z pracownikiem socjalnym w biurze Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od 8:00 – 15:00 pokój nr 4.
Opiekunem projektu na etapie tworzenia diagnozy i naboru jest pani Agnieszka Kaźmierczak tel. 052 569 14 47 wew. 209, e-mail: mgops_strzelno@op.pl

                                                                     Małgorzata Nowak

                                                           Kierownik Miejsko – Gminnego
                                                             Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                           w Strzelnie