Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Wyposażenie w pomoce naukowe Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie

Zamawiający:
Gmina strzelno

Tytuł przetargu:
Wyposażenie w pomoce naukowe Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego
w Strzelnie


CPV:
32322000-6, 39160000-1, 39134000-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają dostarczyć:
1)oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy;
3)aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4)aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5)Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 24 ust.2 Pzp albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ


Termin realizacji:
Od dnia podpisania umowy do 30.11.2013 r.

Osoba odpowiedzialna:
Maciej Gajewicz, Tadeusz Twarużek

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2013-09-10 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2013-09-10 godz: 11:10

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
1000,00

Uwagi:
1. Dostawa pomocy naukowych dla Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie, w ramach realizacji projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana.
2.CPV: 32322000-6, 39160000-1, 39134000-0
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości skladania ofert wariantowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składanie ofert częściowych.
5.Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających nie przekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia.
6.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie_bip_pomoce (214.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_Dostawa dydaktyczne pomoce (525kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Gajewicz
Data utworzenia:2013-08-30 15:20:31
Wprowadził do systemu:Maciej Gajewicz
Data wprowadzenia:2013-08-30 15:20:46
Opublikował:Maciej Gajewicz
Data publikacji:2013-08-30 15:26:32
Ostatnia zmiana:2013-10-18 09:27:39
Ilość wyświetleń:1885

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij