Strzelno, dnia 17 października 2013 r.

Burmistrz Strzelna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

pracownika ds. zamówień publicznych i inwestycji

Urzędu Miejskiego w Strzelnie

z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata stażu pracy,
 • znajomość prawa zamówień publicznych,

2.  Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia budowlane i umiejętność kosztorysowania,
 • prawo jazdy kat. B,

3.Zakres wykonywanych zadań:

 •  realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych
 • prowadzenie spraw formalno – prawnych związanych z przygotowaniem inwestycji,
 • realizacja inwestycji i remontów ujętych w budżecie gminy,
 • prowadzenie całości dokumentacji związanych z procesem inwestycyjnym,
 • uczestniczenie w odbiorach i prowadzenie dokumentacji związanych z procesem inwestycyjnym,
 • współpraca z nadzorem inwestorskim,
 • dokonywanie bieżących przeglądów techniczno – budowlanych obiektów użyteczności publicznej, nadzór nad pracami remontowo – budowlanymi.
 1. Znajomość przepisów: Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych, Ustawa prawo budowlane, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o pracownikach samorządowych,
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) list motywacyjny;

2) życiorys – curriculum vitae;

3) kwestionariusz osobowy*;

4) kserokopie świadectw pracy;

5)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*;

7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*;

 1. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

1) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;

2) referencje;

3)  inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.

 1. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 28 października 2013 r., godz. 15:15,
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Burmistrz Strzelna

/-/

Ewaryst Matczak

 

 

Uwagi:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesłać drogą pocztową  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych i inwestycji Urzędu Miejskiego w Strzelnie. na adres: Urząd Miejski w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, 88 – 320 Strzelno. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 28 października 2013 r. o godz. 15:15.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie wskazanego powyżej terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.strzelno.pl

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.strzelno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

* Kwestionariusz osobowy, wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rekrutacji oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pok. nr 7, ul. Cieślewicza 2 lub na stronie internetowej www.strzelno.pl, www.bip.strzelno.pl .