Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Modernizacja mieszkań komunalnych poprzez wymianę stolarki okiennej na nową z PCV w budynkach komunalnych Gminy Strzelno

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Modernizacja mieszkań komunalnych poprzez wymianę stolarki okiennej na nowa z PCV w budynkach komunalnych Gminy Strzelno

CPV:
44221100-6, 44221000-5

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy czyli:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu wykonawcy mają dostarczyć:
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji).
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej na nową z PCV w budynkach użyteczności publicznej o wartości co najmniej 100.000,00 złotych brutto każda; oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
6) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


Termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Mirosław Kwiatkowski, Tadeusz Nowak

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 7


Oferty można składać do:
2013-12-12 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2013-12-12 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd MIejski w Strzelnie
ul. Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
pokój nr 16


Kryteria wyboru:
Cena - 100 %

Wadium:
1000,00 zł

Uwagi:
1. Przedmiot zamówienia;
Przedmiotem zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jest wymiana stolarki okiennej na nową z PCV w budynkach komunalnych Gminy Strzelno.
Zakres zamówienia obejmuje:
- montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia - 32 szt. o łącznej powierzchni 54,86 m2,
- montaż parapetów wewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia - o łącznej długości 38,40 m2,
- montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej przy szerokości 35 cm - o łącznej powierzchni 13,44 m2,
Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5. Wymiary stolarki okiennej przedstawione są w wykazie stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji (wymiary podano w świetle węgarka w cm), oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 7.
Zamawiający zaleca zainteresowanym Wykonawcom przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu dokonanie wizji w terenie, obiektu oraz porównania z dokumentacją projektową, STWiORB. Koszty dokonania wizji w terenie ponosi w całości Wykonawca. Każdy oferent ponosi pełną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji.
2. CPV 44221100-6, 44221000-5
3. Zgodnie 36 ust. 5 ustawy wykonanie części przedmiotu zamówienia może być powierzone podwykonawcom - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
4. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości skladania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości skladania ofert wariantowych.
6. Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie przekraczających łącznie 20 % wartości realizowanego zamówienia dla prac objętych przedmiotem zamówienia.
7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5_przedmiar robót (116.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr6_wymiary stolarki okiennej (242.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7_Specyfikacja wykonania i odbioru robót (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (327kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosław Kwiatkowski
Data utworzenia:2013-11-28 12:30:30
Wprowadził do systemu:Mirosław Kwiatkowski
Data wprowadzenia:2013-11-28 12:30:38
Opublikował:Mirosław Kwiatkowski
Data publikacji:2013-11-28 13:37:12
Ostatnia zmiana:2013-12-24 14:02:59
Ilość wyświetleń:2342

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij