Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Ubezpieczenie mienia Gminy Strzelno w latach 2014-2016

Zamawiający:
Gmina Strzelno

Tytuł przetargu:
Ubezpieczenie mienia Gminy Strzelno w latach 2014-2016

CPV:
66510000-8

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Dotyczy I i II części zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału wskazane w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.


Termin realizacji:
01.01.2014r. do 31.12.2016r.

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Marek, Teresa Romblewska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie, ul. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno pokój nr 7

Oferty można składać do:
2013-12-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2013-12-12 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strzelnie, ul. Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno pokój nr 16

Kryteria wyboru:
cena łączna ubezpieczenia - 80%
zaakceptowanie klauzuli dodatkowych - 20%


Wadium:
nie wymaga się wadium

Uwagi:
Część I Zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
-ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
-ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem,
-ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
-ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
-ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
w następujących jednostkach organizacyjnych:
L.p. Nazwa jednostki Adres NIP REGON
1.Urząd Miejski ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno 557-00-05-899 000528913
2.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Stodołach Stodoły 28, 88-320 Strzelno 557-15-21-404 091153661
3.Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ciechrzu Ciechrz 30, 88-320 Strzelno 557-15-21-404 091153626
4.Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach Markowice 28, 88-320 Strzelno 557-15-21-404 091153632
5.Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wronowach Wronowy 28, 88-320 Strzelno 557-15-21-404 091153649
6.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzelnie ul. Kard. Wyszyńskiego 2, 88-320 Strzelno 557-16-97-037 341466237
7.Szkoła Podstawowa im. Alberta Abrahama Michelsona w Strzelnie ul. Kard. Wyszyńskiego 2, 88-320 Strzelno 557-16-97-037 341466237
8.Przedszkole nr 1 w Strzelnie ul. Michelsona 1, 88-320 Strzelno 557-16-97-037 341466237
9.Przedszkole nr 2 w Strzelnie ul. Kościuszki 3, 88-320 Strzelno 557-15-21-404 000263254
10.Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie ul. Gimnazjalna 17, 88-320 Strzelno 557-15-21-404 092470317
11.Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji ul. Gimnazjalna 26, 88-320 Strzelno 557-10-05-743 000287349
12.Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży ul. Parkowa 10, 88-320 Strzelno 557-15-12-960 001030760
13.Miejska Biblioteka Publiczna ul. Rynek 19, 88-320 Strzelno 557-16-64-598 340385324
14.Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pl. Świętokrzyski 4, 88-320 Strzelno 557-00-06-120 001394403
15.Jednostki OSP
Część II Zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne Zamawiającego w zakresie:
-obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne),
-ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco (AC/KR),
-Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów (NNW),
-ubezpieczenia Assistance.
UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia bądź też na I i na II część zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.
Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950).
3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia oraz dołączyć OWU do oferty złożonej Zamawiającemu.


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (454kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik do SIWZ wykaz mienia (270kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosław Kwiatkowski
Data utworzenia:2013-12-02 16:14:51
Wprowadził do systemu:Mirosław Kwiatkowski
Data wprowadzenia:2013-12-02 16:14:53
Opublikował:Mirosław Kwiatkowski
Data publikacji:2013-12-02 16:36:12
Ostatnia zmiana:2013-12-18 09:08:58
Ilość wyświetleń:2440

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij