Urząd Miejski w Strzelnie – SPRAWY DO ZAŁATWIENIA

 
Zagospodarowanie przestrzenne
KARTA USŁUGI

-  decyzje o warunkach zabudowy
-  decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wymagane   dokumenty   do   załatwienia   sprawy

 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( wniosek do pobrania w Urzędzie Miejskim w Strzelnie pok. Nr 1 lub do pobrania poniżej).
  a/   załączniki:
  -          wypis z rejestru gruntów działki;
  -          wypis uproszczony z rejestru gruntów działek sąsiednich;
  -          mapki  syt. – wys. w skali 1:1000 – 2 szt;
  -          kopia mapy zasadniczej w skali 1:5000 – 1 szt.
  -          dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego ( w przypadku występowania o wydanie decyzji dla zabudowy zagrodowej);
  -          określenie granic terenu objętego wnioskiem;
  b/   charakterystyka inwestycji obejmująca:
  -          określenie zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną, cieplna oraz sposobu odprowadzania lub  oczyszczania ścieków i sposobu unieszkodliwiania odpadów
  -          określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;
  -          określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 2. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy   z jednego wnioskodawcy na drugiego ( wniosek do pobrania w Urzędzie Miejskim w Strzelnie pok. Nr 1 lub do pobrania poniżej)
  a/   załączniki:
  -    oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy o wyrażeniu zgody na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy;
  -        oświadczenie strony na rzecz której zostanie przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy, podmiotu występującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o warunkach zabudowy;

Opłaty:
            
-       opłata skarbowa  za czynności urzędowe od wydania decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w kwocie -  107,00 zł.
         -       opłata skarbowa za  czynności urzędowe od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby w kwocie – 56,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej  powstaje:
1)      od dokonania czynności urzędowej -  z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
2)      opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku zapłaty;
3)      zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu  Miejskiego w Strzelnie lub konto Urzędu Miejskiego – Bank Spółdzielczy w Strzelnie – 90 815 90 003 2001 0000 0101 0003.

Zwalnia się z opłaty skarbowej : jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach:
    -          nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia;
    -          budownictwa mieszkaniowego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie ul. Cieślewicza 2,
88-320 Strzelno, pok. Nr 7 w godz. 7:15  -  15:15

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno
Referat  Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego – pok. Nr 1

OSOBY DO KONTAKTU

 1. Hanna Zebel  - główny specjalista ds. gospodarki przestrzennej -   tel.  52 318 2247
 2. Maria Giża     - kierownik referatu                                               -   tel.   52 318 2221

TERMIN  I  SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Po otrzymaniu uzgodnień wynikających z wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu     i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r , poz.647 z późn. zm.) oraz art. 104  Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267).

TRYB ODWOŁAWCZY
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Strzelna               w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA
- art. 1, art. 4, art. 50, art. 51, art.52, art. 53, art. 54, art. 59, art. 60, art. 61, art. 63, art. 64 ustawy       z dnia   27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r., poz. 647  z późn. zm.), art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013, poz. 267).

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Wniosek  o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy ( z jednego wnioskodawcy na drugiego)
Oświadczenie strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy
Oświadczenie  strony na rzecz której zostanie przeniesiona decyzja o warunkach zabudowy

 

             

Załączniki

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Hanna Zebel
Data utworzenia:2014-02-03 13:54:35
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2014-02-03 13:54:45
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2014-02-03 14:19:42
Ostatnia zmiana:2014-02-03 15:03:00
Ilość wyświetleń:2902