Urząd Miejski w Strzelnie – SPRAWY DO ZAŁATWIENIA

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

KARTA USŁUGI

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Wymagane   dokumenty   do   załatwienia   sprawy
1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej postępowanie rozgraniczeniowe działki/ek
a/   załączniki:
- postanowienie Burmistrza Strzelna o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego;
- dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości - aktualny odpis z księgi wieczystej;
- upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic;
- zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji;
- dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie;
- protokół graniczny;
- szkic graniczny określający położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości;
- ocena wydana prze Starostwo Powiatowe, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej w Mogilnie dotycząca prawidłowości wykonania przebiegu granic nieruchomości i zgodności dokumentów z obowiązującymi przepisami.

Opłaty:
Nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno, pok. Nr 7 w godz. 7:15  -  15:15

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno Referat  Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego – pok. Nr 1

OSOBY DO KONTAKTU

  1. Hanna Zebel  - główny specjalista ds. gospodarki przestrzennej -   tel.  52 318 2247
  2. Maria Giża     - kierownik referatu                                               -   tel.   52 318 2221

TERMIN  I  SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Po otrzymaniu uzgodnień wynikających z wymogów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz art.  104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. ( Dz. U. z 2013r., poz. 267).

TRYB ODWOŁAWCZY
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji  przekazania sprawy do rozpatrzenia przez Sąd za pośrednictwem tut. Urzędu,  który wydał decyzję.

PODSTAWA PRAWNA
- art. 33 ustawy z dnia 17 maja 1989r.Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych                      i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości  ( Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz. 453 z późn. zm.)

 

             

Metadane

Źródło informacji:Hanna Zebel
Data utworzenia:2014-02-03 14:40:44
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2014-02-03 14:40:59
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2014-02-03 14:48:49
Ostatnia zmiana:2014-02-03 15:02:27
Ilość wyświetleń:1949