Urząd Miejski w Strzelnie – SPRAWY DO ZAŁATWIENIA

 
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

KARTA USŁUGI

- PODZIAŁ  NIERUCHOMOŚCI

Wymagane   dokumenty   do   załatwienia   sprawy

 1. Wniosek o  podział nieruchomości  w trybie art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 2. Wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 3. Uwagi: Ustawowe prawo do złożenia wniosku o podział nieruchomości przysługuje właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

WYMAGANE DOKUMENTY
I. Podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 1. ETAP I postępowania podziałowego, mający na celu uzyskania opinii ( w formie postanowienia) o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
  - wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  - dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - aktualny odpis z księgi wieczystej;
  - aktualny wypis z ewidencji gruntów ( katastru) i kopię mapy ewidencyjnej ( katastralnej) obejmującą nieruchomość podległą podziałowi;
  - 2 egzemplarze wstępnego projektu podziału nieruchomości opracowane na kopii mapy zasadniczej,
 2. ETAP II  postępowania podziałowego. Po dokonaniu klauzuli ostateczności pozytywnie opiniującemu wstępny projekt podziału nieruchomości, wniosek należy uzupełnić o:
  - Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
  - Wykaz zmian gruntowych, jeżeli nie będzie znajdował się na mapie z projektem podziału nieruchomości;
  - Wykaz synchronizacyjny – jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów jest inne niż w  księdze wieczystej;
  - mapy z projektem podziału;
 3. Uwaga: Dokumenty wymienione w punkcie 2 powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i wykonane przez uprawnionego geodetę.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział  powoduje także podział budynku, do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć:
  a)   rzuty poszczególnych kondygnacji budynku ( z pokazanym odcinkiem granicy wewnątrz budynku)
  b)   zaświadczenie osoby z uprawnieniami budowlanymi stwierdzające, że poszczególne części dzielonego budynku mogą być odrębnie wykorzystywane oraz, że posiadają własne wejścia i wyposażone są w odrębne instalacje.

II.  Podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( aktualny odpis zwykły z księgi wieczystej lub w przypadku braku księgi wieczystej akt notarialny, akt własności ziemi, postanowienie sądu)

OPŁATA SKARBOWA :   Nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno, pok. Nr 7 w godz. 7:15  -  15:15

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno Referat  Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego – pok. Nr 1

OSOBY DO KONTAKTU

 1. Hanna Zebel  - główny specjalista ds. gospodarki przestrzennej -   tel.  52 318 2247
 2. Maria Giża     - kierownik referatu                                               -   tel.   52 318 2221

TERMIN  I  SPOSÓB ZAŁATWIENIA
1. Do 30 dni na wydanie postanowienia; w sprawach skomplikowanych do 60 dni;
2. Do 30 dni na wydanie decyzji od dnia złożenia dokumentacji wykonanej przez geodetę; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Strzelna w terminie 7 dni od daty doręczenia. Odwołanie  od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Strzelna w terminie 14 dni od doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA
- art. 92 -100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663)
- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz. 267)

             

Metadane

Źródło informacji:Hanna Zebel
Data utworzenia:2014-02-03 14:52:12
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2014-02-03 14:52:19
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2014-02-03 15:01:52
Ostatnia zmiana:2014-02-03 15:02:02
Ilość wyświetleń:2033