Urząd Miejski w Strzelnie – SPRAWY DO ZAŁATWIENIA

 
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

KARTA USŁUGI

-  ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  DZIAŁKI / EK

Wymagane   dokumenty   do   załatwienia   sprawy
1. Wniosek o wydanie  zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego działki ( wniosek do pobrania w Urzędzie Miejskim w Strzelnie pok. Nr 1 lub do pobrania poniżej).
a/ załączniki:
- wypis z rejestru gruntów działki;
- mapka  syt. – wys. w skali 1:1000 – 1 szt;

Opłaty:
- opłata skarbowa  za czynności urzędowe od wydania zaświadczenia w kwocie -  17,00 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej  powstaje:
1) od wydania zaświadczenia -  z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
2) opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku zapłaty;
3) zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu  Miejskiego w Strzelnie lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Zwalnia się z opłaty skarbowej;
- zaświadczenie wydawane w interesie publicznym;
- zaświadczenia dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno, pok. Nr 7 w godz. 7:15  -  15:15

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Strzelnie ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno Referat  Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego – pok. Nr 1

OSOBY DO KONTAKTU

  1. Hanna Zebel  - główny specjalista ds. gospodarki przestrzennej -   tel.  52 318 2247
  2. Maria Giża     - kierownik referatu                                               -   tel.   52 318 2221

TERMIN  I  SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Po otrzymaniu  i rozpatrzeniu wniosku  - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

PODSTAWA PRAWNA
- art. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.),  art. 217, art. 218  Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013, poz. 267).

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW
Wniosek  o wydanie zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego działki/ek