Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Strzelno działalności klubów sportowych w 2014 roku

Zarządzenie Nr 8/2013
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Strzelno działalności klubów sportowych w 2014 roku.

    Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13, art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r, Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  z 2011 r. Nr 6, poz. 25).oraz zasad określonych w uchwale Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Strzelno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Strzelno działalności klubów sportowych w 2014 r.
Rodzaje zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                          
1. Dofinansowanie wydatków  bieżących z tytułu przygotowania zawodników klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu                                                                                               
2. Dofinansowanie wydatków  bieżących z  tytułu udziału zawodników klubu w zawodach sportowych w określonej dyscyplinie                                                                                                                                             
3. Dofinansowanie wydatków  bieżących lub majątkowych z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszania posiadanego sprzętu sportowego służącego  uprawianiu sportu                                        
4.Dofinansowanie wydatków majątkowych z tytułu utrzymania bazy sportowej, urządzeń sportowych służących do uprawiania sportu                                                                                                                                 
5. Dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu organizacji imprez rekreacyjnych i sportowych                              
6. Dofinansowanie organizacji szkolenia sportowego dla mieszkańców Miasta Strzelna

§2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań.                                                        
1.Na realizację powyższych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się środki finansowe w kwocie 202.000,00 zł. (dwieście dwa tysiące złoty 00/100)
                                                                             
2. Kwota dofinansowania na zadania realizowane z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2012 – 202.000,00 zł  (dwieście dwa tysiące złoty 00/100 )

§3.Zasady przyznania dotacji.                                                                                                                                     
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są kluby sportowe realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Strzelno.                                                                                                           
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku ofert zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert.                                                                                                 
3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z podmiotem, wyłonionym w drodze postępowania konkursowego.

§4. Wymagane elementy oferty i dokumenty składane wraz z ofertą                                                                      
1.  Określenie wnioskodawcy przez podanie jego nazwy adresu, numerów telefonów, adresu poczty elektronicznej, NIP-u, Regonu, wskazanie osób bądź osoby do składania w imieniu wnioskodawcy wyjaśnień w zakresie oferty realizacji zadania.                                                                                                                                          
2. Wskazanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.                                                                                                                       
3. Szczegółowy zakres rzeczowy zadnia proponowanego do realizacji, jego cel i rodzaj;                                       
4. Termin i  miejsce realizacji zadania                                                                                                                        
5. Kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadnia wraz ze wskazaniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy.                                                                                                                                                         
6.  Informacje o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w dziedzinie sportu, jego doświadczeniu w zakresie, którego dotyczy zadnie;                                                                                                                               
7. Informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania;                                                                                                                                                             
8.  Do oferty wnioskodawca ma obowiązek dołączyć z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru wnioskodawcy wraz z oświadczeniem o jego zgodności ze stanem prawnym i faktycznym na dzieńskładania ofert.

§5. Termin i warunki realizacji projektów                                                                                                                  
1. Termin realizacji zadań określa się od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2014 r.                                        
2. Zadanie winno być realizowane z najważniejszą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.                                                             
3. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Strzelnie Nr III/13/2010 wykonanie zadnia ma przyczynić się do realizacji celu publicznego z zakresu sportu, jaki gmina zamierza osiągnąć jest to w szczególności:
- poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków  beneficjentów
- poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom gminy do działalności sportowej prowadzonej przez beneficjentów  na tym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

§6. Termin i warunki składania ofert 
1. Oferty z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 , 88-320  Strzelno lub  drogą pocztową (decyduje data wpływu) –  21 dni od dnia  ukazania się ogłoszenia
2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
3. Ofertę należy złożyć na druku, stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2010, Nr 6, poz. 25).
4. Oferta powinna być parafowana na każdej stronie, opieczętowana i czytelnie podpisana przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu oferenta są uprawnione do reprezentowania go i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.
5. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w  Strzelnie  www.bip.strzelno.pl.

§7.1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu ostatniego dnia terminu składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Strzelna odrębnym zarządzeniem, w którym określony zostanie skład, tryb i zasady jej działania.
3. Przy ocenie formalnej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:
1) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia w otwartym konkursie ofert, tj. prowadzący działalność statutową w dziedzinie odpowiadającej rodzajowi zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu (potwierdzona odpowiednim zapisem w statucie),
2) złożenie oferty na obowiązującym druku oferty,
3) złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na wsparcie finansowe z budżetu Gminy Strzelno działalności klubów sportowych w 2014 roku”,
4) złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
5) parafowanie każdej strony oferty oraz czytelne podpisanie i opieczętowanie ostatniej strony oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów,
6) złożenie wszystkich oświadczeń, o których mowa na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczenia, a tym samym uchybienie formalne),
7) dołączenie do oferty wymaganego w ogłoszeniu o konkursie załącznika,
8) parafowanie oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem każdej strony załącznika do oferty,
9) zadeklarowany przez oferenta co najmniej 20% wkład własny,
10) zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami otwartego konkursu ofert.
4. Oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.
5. Przy ocenie merytorycznej ofert Komisja bierze pod uwagę:
-        możliwość realizacji zadania przez beneficjentów;
-        ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zdania;
-        wysokość wkładu własnego beneficjenta na realizacje zadnia;
-        dotychczasowe doświadczenie  w realizacji podobnych zadań w dziedzinie sportu oraz prawidłowość i rzetelność rozliczeń finansowych poprzednich dotacji udzielanych wnioskodawcy z budżetu Gminy.
6. Decyzję o wyborze ofert oraz o wysokości i przeznaczeniu wsparcia podejmuje Burmistrz Strzelna na podstawie otrzymanej od Komisji Konkursowej oceny i propozycji wysokości dotacji.
7. O wyniku postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem faxu.

§8.1. Informacja o konkursie podlega:
1) opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
2) podaniu do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.strzelno.pl),
3) umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                          Burmistrz Strzelna

                                                                            Ewaryst Matczak

 

Załączniki

wzór oferty (178.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oferty (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Marek
Data utworzenia:2014-02-10 14:22:09
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2014-02-10 14:22:23
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2014-02-10 14:32:58
Ostatnia zmiana:2014-02-10 14:56:27
Ilość wyświetleń:2212
Urząd Miejski w Strzelnie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij