Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 9/2014
BURMISTRZA STRZELNA
z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

    Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r, Nr 234, poz. 1536z późn. zm.)  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.  z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz zasad określonych w uchwale Nr XLVI/357/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w następujących zakresach:
Działanie 1: Ochrona i promocja zdrowia
Poddziałanie 1.1.
Dofinansowanie programu z zakresu profilaktyki uzależnień (na podstawie ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 r Dz. U. Nr 147 .2002 oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Nr 179. 2005 i Nr 120. 2006). Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania : 2.800,00 zł., a w tym:                                            
Poddziałanie 1.1.1.
Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo – wychowawczych. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania: 2.800,00 zł
Działanie 2: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży. Kultura i ochrona dóbr kultury i tradycji.
Poddziałanie 2.1. Dofinansowanie wyjazdów turystycznych dla dorosłych i dzieci oraz spotkań integracyjnych w celu  podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania: 10.000,00 zł                                                                                                              

§2.

1. Na realizację zadań, o których mowa w §1 planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 12.800,00 zł (dwanaście tysięcy osiemset złoty 00/100).
2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, gdy złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Strzelna lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy Strzelno w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
3. Na realizację zadań z zakresu objętego konkursem z budżetu gminy w roku 2013 r. wydatkowano kwotę w wysokości 12.790,00 zł.

§3.1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) oraz zasad określonych w uchwale Nr XLVI/357/2010 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2. Zlecenie zadania odbywa się w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania w formie pisemnej korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub rezygnacja z jego realizacji.

§4.1. Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od 05.03.2014 r. i zakończyć się nie później niż 15.11.2014 r.
2. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z przyjętymi standardami oraz postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Strzelna a oferentem.
3. Zadanie winno być realizowane dla jak największej liczby mieszkańców gminy Strzelna.

§5.1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Oferty z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2 , 88-320  Strzelno lub  drogą pocztową (decyduje data wpływu) –  21 dni od dnia  ukazania się ogłoszenia
3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
4. Ofertę należy złożyć na druku, stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2010, Nr 6, poz. 25).
5. Oferta powinna być parafowana na każdej stronie, opieczętowana i czytelnie podpisana przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu oferenta są uprawnione do reprezentowania go i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.
6. Druk oferty realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w  Strzelnie  www.bip.strzelno.pl.
7. Do oferty należy dołączyć: kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dodatkowo załączyć należy dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
8. Dokumenty, o których mowa w ust.7, powinny określać status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Każdą ze stron należy potwierdzić za zgodność z oryginałem oraz parafować przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
9. Oferty złożone po terminie, zawierające błędy formalne, zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

§6.1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 14 dni od upływu ostatniego dnia terminu składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Strzelna odrębnym zarządzeniem, w którym określony zostanie skład, tryb i zasady jej działania.
3. Przy ocenie formalnej Komisja Konkursowa bierze pod uwagę:
1) złożenie oferty przez podmiot uprawniony do jej złożenia w otwartym konkursie ofert, tj. prowadzący działalność statutową w dziedzinie odpowiadającej rodzajowi zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu (potwierdzona odpowiednim zapisem w statucie),
2) złożenie oferty na obowiązującym druku oferty,
3) złożenie oferty w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego”,
4) złożenie oferty w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
5) parafowanie każdej strony oferty oraz czytelne podpisanie i opieczętowanie ostatniej strony oferty przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów,
6) złożenie wszystkich oświadczeń, o których mowa na ostatniej stronie oferty poprzez zakreślenie właściwych pozycji (brak skreślenia stanowi brak oświadczenia, a tym samym uchybienie formalne),
7) dołączenie do oferty wymaganego w ogłoszeniu o konkursie załącznika,
8) parafowanie oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem każdej strony załącznika do oferty,
9) zadeklarowany przez oferenta co najmniej 20% wkład własny,
10) zgłoszenie w ofercie zadania zgodnego z celami i założeniami otwartego konkursu ofert.
4. Oferty, które spełniają wszystkie kryteria formalne zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.
5. Przy ocenie merytorycznej ofert Komisja bierze pod uwagę:
1) potrzebę zrealizowania zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, w szczególności: celowość realizacji zadania, określenie grupy docelowej i zasięgu zadania, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, spójność działań, rezultaty działań – efekty ilościowe i jakościowe, innowacyjność, trwałość efektów po zakończeniu zadania;
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: prawidłowość i przejrzystość budżetu, weryfikowalność kosztów, adekwatność kosztów do działań;
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie ono realizowane: kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania, wolontariuszy, partnerów;
4) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji;
6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w szczególności: rzetelność, terminowość, sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
6. Decyzję o wyborze ofert oraz o wysokości i przeznaczeniu wsparcia podejmuje Burmistrz Strzelna na podstawie otrzymanej od Komisji Konkursowej oceny i propozycji wysokości dotacji.
7. O wyniku postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie pocztą tradycyjną, elektroniczną lub za pośrednictwem faxu.

§7.1. Informacja o konkursie podlega:
1) opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
2) podaniu do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.strzelno.pl),
3) umieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                          Burmistrz Strzelna

                                                                            Ewaryst Matczak

 

 

Załączniki

wzór oferty (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oferty (178.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Marek
Data utworzenia:2014-02-10 14:39:52
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2014-02-10 14:40:04
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2014-02-10 14:50:15
Ostatnia zmiana:2014-02-10 14:56:07
Ilość wyświetleń:2372
Urząd Miejski w Strzelnie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij