WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Pisemny wniosek o wpis do rejestru zawierający:
a) Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) Numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
c) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
d) Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
2. Załączniki do wniosku:
a) Dowód wpłaty opłaty skarbowej,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

„Oświadczam, że:
1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2. Znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593)

Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać także:
a) Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
b) Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
c) Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wniosek – w załączeniu

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miejski w Strzelnie ul. Dr. J. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno - sekretariat

Sprawę prowadzi :

Referat Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego
mł. ref ds. utrzymania czystości i porządku w gminie mgr Marcin Jasiński
Pokój nr 17
Telefon 0-52-318-22-44
Godziny przyjęć interesantów
pn.- pt. – 7.15 - 15.15

OPŁATY
1) 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. .
2) 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50% stawki określonej od wpisu).
3) 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przelewem na nr konta: Bank Spółdzielczy w Strzelnie 90 8159 0003 2001 0000 0101 0003

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.

TRYB ODWOŁAWCZY
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Z 2013 r. Nr 267 j.t.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 j.t. )
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593)
4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.)
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U.2013.21)
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206)