WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek – w załączeniu

OPŁATA

Opłata skarbowa:
107 zł dotyczy wniosku o wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
17 zł dotyczy wydania zaświadczenia o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miejski w Strzelnie ul. Dr. J. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno - sekretariat

Sprawę prowadzi :
Referat Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gospodarczego
mł. ref ds. utrzymania czystości i porządku w gminie mgr Marcin Jasiński
Pokój nr 17
Telefon 0-52-318-22-44
Godziny przyjęć interesantów
pn.- pt. – 715 - 1515

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
do 1 miesiąca.
do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Dodatkowe informacje:
Należy udokumentować gotowość odbioru nieczystości przez stacje zlewną

TRYB ODWOŁAWCZY
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593)
Uchwała Nr XLVII/340/2014 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 8 maja 2014r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Strzelno.