Strzelno, dnia 2 czerwca 2014 r.

Burmistrz Strzelna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

pracownika ds. funduszy europejskich i inwestycji

Urzędu Miejskiego w Strzelnie

z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata stażu pracy,
 • prawo jazdy kat. B,
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 •  przygotowywania, nadzór i rozliczanie inwestycji gminnych w ramach środków unijnych oraz środków krajowych,
 • nadzór i rozliczanie remontów budynków komunalnych,
 • zadania związane z promocja Gminy Strzelno,
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Gminy Strzelno,
 • współpraca z nadzorem inwestorskim,
 • zaopatrzenie Urzędu Miejskiego w Strzelnie w materiały biurowe,

 

 1. Znajomość przepisów: Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o pracownikach samorządowych, wytycznych związanych z aplikowaniem o środki unijne z wszystkich dostępnych programów,

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) list motywacyjny;
2) życiorys – curriculum vitae;
3) kwestionariusz osobowy*;
4) kserokopie świadectw pracy;
5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*;
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*;

 

 1. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:

1) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
2) referencje;
3)  inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.

 1. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 12 czerwca 2014 r., godz. 15:15,
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


                                                                                   Burmistrz Strzelna

                                                                                     Ewaryst Matczak

Uwagi:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesłać drogą pocztową  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika ds. funduszy europejskich i inwestycji Urzędu Miejskiego w Strzelnie. na adres: Urząd Miejski w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, 88 – 320 Strzelno. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 12 czerwca 2014 r. o godz. 15:15.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie wskazanego powyżej terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.strzelno.pl .
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.strzelno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.
* Kwestionariusz osobowy, wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rekrutacji oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pok. nr 7, ul. Cieślewicza 2 lub na stronie internetowej www.strzelno.pl, www.bip.strzelno.pl .