Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Burmistrz Strzelna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie

Strzelno 03.07.2014 r.

  

B U R M I S T R Z   S T R Z E L N A
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  W STRZELNIE
Ul. Gimnazjalna 17 88-320 Strzelno

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki,
2) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem
4) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3
5) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
6) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym
7)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168) lub w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
10)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
III.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie” w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, do godz. 15.15.
IV. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.
V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Strzelna.
VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zastaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                                             Burmistrz Strzelna

                                                                                        mgr inż. Ewaryst Matczak

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Marek
Data utworzenia:2014-07-03 14:44:55
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2014-07-03 14:45:41
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2014-07-03 14:52:24
Ostatnia zmiana:2014-07-03 14:52:26
Ilość wyświetleń:2307

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij