Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego na posiedzeniu dnia29 lipca 2015 r. przyjął projekt Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego. 

Zapraszamy wszystkie instytucje i podmioty, a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, partnerów społecznych oraz gospodarczych, instytucje rynku pracy, organizacje skupiające pracodawców, instytucje pomocy i integracji społecznej, Lokalną Grupę Działania, szkoły i placówki prowadzące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe do zapoznania się z projektemStrategii ORSG Powiatu Mogileńskiego i zgłaszania ewentualnych uwag do treści dokumentu.

Strategia ORSG Powiatu Mogileńskiego powstała z udziałem m.in. jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz partnerów społecznych i gospodarczych z terenu ORSG Powiatu Mogileńskiego.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 30 lipca i będą trwały do dnia 13 sierpnia 2015 roku. O przyjęciu uwagi w tym terminie decyduje data wpływu.

Przyjmowane będą jedynie uwagi przedstawione na Formularzu uwag zgłaszanych do Strategii ORSG złożonym w wersji papierowej w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mogilnie lub w wersji elektronicznej wysłanym na adres mailowy amatyjasik@powiat.mogilno.pl.

Projekt Strategii ORSG Powiatu Mogileńskiego oraz Formularz uwag zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Mogileńskiego (www.powiat.mogilno.plw zakładce Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego), a także na stronach internetowych Gminy Mogilno, Gminy Strzelno, Gminy Dąbrowa i Gminy Jeziora Wielkie.

Ponadto z treścią Strategii w wersji papierowej można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ul. G. Narutowicza 1 w pokoju nr 3. W tym samym miejscu udostępniony jest także Formularz uwag w wersji papierowej.