OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Strzelna

ogłasza otwarty nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Strzelnie 88-320 ul.dr J.Cieślewicza 2.

 

1. Stanowisko pracy:

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

2. Niezbędne wymagania od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. co najmniej 4-letni staż pracy, preferowany 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym

 6. wykształcenie wyższe,

 7. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego oraz przepisów prawa materialnego przydatnego na tym stanowisku pracy.

 8. Prawo jazdy kat. B

3. Dodatkowe wymagania od kandydata:

 1. samodzielność, kreatywność, komunikatywność,

 2. umiejętność sprawnej organizacji pracy w zespole i kierowania nim,

 3. umiejętność radzenia sobie ze stresem,

 4. umiejętność korzystania z przepisów prawa,

 5. umiejętność selekcji informacji,

 6. techniczna obsługa komputera i oprogramowania biurowego

 7. dbałość o powierzone mienie

 8. dyspozycyjność.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

Realizacja zadań wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw w szczególności:

 • z dnia 21 listopada o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

 • z dnia 26 kwietnia zarządzaniu kryzysowym,

 • z dnia 24 sierpnia o ochronie przeciwpożarowej,

 • z dnia 5 sierpnia o ochronie informacji niejawnych,

 • o z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej.

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 • z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do w/w przepisów ustawowych.

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 • z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 • z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach.

 • z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności

Do zadań Kierownika Referatu należy w szczególności:

 1. Zapewnienie obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu,

 2. Prowadzenie kancelarii tajnej, pełnienie funkcji pełnomocnika Burmistrza ds. informacji niejawnych,

 3. Prowadzenie spraw z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego Urzędu,

 4. Przedstawianie Burmistrzowi propozycji rozwiązań organizacyjnych dotyczących pracy Urzędu,

 5. Nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,

 6. Nadzór na sporządzaniem projektów uchwał i zarządzeń z zakresu pracy referatu,

 7. Sporządzanie analiz kosztów funkcjonowania Urzędu,

 8. Prowadzanie ewidencji wniosków skarg i petycji,

 9. Prowadzenie ewidencji informacji udzielanych informacji publicznych,

 10. Prowadzenie ewidencji i pieczęci urzędowych zgodnych z instrukcją kancelaryjną,

 11. Prowadzenia gospodarki kluczami, ich rejestr i zabezpieczenie budynku i pomieszczeń przed dostępem osób nieupoważnionych,

 12. Nadzór nad korespondencją przychodzącą i wychodzącą z Urzędu.

 13. Wdrożenie wspomagającego elektronicznego obiegu dokumentów,

 14. Prowadzenie rejestru umów zawartych przez gminę.

 15. Nadzór nad Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

5. Informacje o warunkach pracy:

 1. czas pracy: pełny wymiar przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

 2. bezpośredni kontakt z klientami,

 3. praca przy komputerze,

 4. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,

 5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniuprzepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osobowy- według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskim lub w Sekretariacie Urzędu,

 3. CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,,

 6. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 8. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,

 10. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji tj. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Strzelna tel. 52 318 22 10, e-mail sekretariat@strzelno.pl

7.Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Strzelnie, do dnia 25 lutego do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 318 22 34 lub 52 318 22 32

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Inne informacje:

 1. oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,

 2. osoby spełniające wymagania formalne zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

 3. wyłoniony kandydat zostanie poinformowany o dacie zatrudnienia w terminie 5 dni od zakończenia naboru,

 4. oferty kandydatów którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone komisyjnie,

 5. Burmistrz Strzelna zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Strzelno 13.02.2019r.