OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Strzelna
ogłasza otwarty nabór na wolne  stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Strzelnie 88-320  ul. dr J.Cieślewicza 2.
1. Stanowisko pracy: młodszy referent / Inspektor Ochrony Danych Osobowych
                      
2. Niezbędne wymagania od kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie wyższe magisterskie – kierunki prawo lub administracja, studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych, 
6. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i  kompetencje samorządu gminnego oraz przepisów prawa materialnego przydatnego na tym stanowisku pracy,
7. prawo jazdy kat. B


3. Dodatkowe wymagania od kandydata:
1. samodzielność, kreatywność, komunikatywność,
2. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
3. umiejętność selekcji informacji,
4. techniczna obsługa komputera i oprogramowania biurowego,
5. dbałość o powierzone zasoby Urzędu
6. odpowiedzialność,
7. dyspozycyjność.


4. Zadania wykonywane na stanowisku: młodszy referent / Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Realizacja zadań wynikających z aktualnie obowiązujących ustaw w szczególności:
• z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
• z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
• z dnia 5 sierpnia o ochronie informacji niejawnych,
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
• z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
• z dnia 6 września 2001r. o dostępie  do  informacji  publicznej.
• z dnia 6 marca 2018 r. o  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji o Działalności Gospodarczej  i  Punkcie Informacji o Przedsiębiorcy,
• z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
• z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej.


Do zadań Inspektora  należy w szczególności:
1. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych,
2. Zapewnienie ochrony danych osobowych na każdym etapie ich przetwarzania oraz prowadzenie stosownej dokumentacji,
3. Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Administratorem Danych Osobowych i Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.
4. Przedstawianie Burmistrzowi propozycji rozwiązań organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa informatycznego,
5. Sporządzanie umów powierzenia danych osobowych i nadzór nad ich wykonywaniem,
6. Nadzór nad treścią informacji zamieszczonych w  Biuletynie Informacji Publicznej,
7. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholizmu,
8. Prowadzenie spraw z zakresu działalności gospodarczej i współpraca z przedsiębiorcami,
9. Sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących zakresu powierzonych obowiązków. 

     
5. Informacje o warunkach pracy:
1. czas pracy: pełny wymiar  przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
2. bezpośredni kontakt z klientami,
3. praca przy komputerze,
4. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
5. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił  poniżej 6%.


6. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. kwestionariusz osobowy- według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskim lub w Sekretariacie Urzędu,
3. CV z informacją o  wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
6. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
8. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku
10. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji tj. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 
Administratorem  Państwa danych osobowych  jest Burmistrz Strzelna  tel. 52 318 22 10,      e-mail sekretariat@strzelno.pl


7.Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Strzelnie, do dnia 11 kwietnia 2019r. do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko młodszy referent / Inspektor Ochrony Danych osobowych ”.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 318 22 34 lub 52 318 22 32
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Inne informacje:
1. oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
2. osoby spełniające wymagania formalne zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
3. wyłoniony kandydat zostanie poinformowany o dacie zatrudnienia w terminie 5 dni od zakończenia naboru,
4. oferty kandydatów którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone komisyjnie,
5. Burmistrz Strzelna  zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.


Strzelno dnia 28 marca 2019 r.