Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Burmistrz Strzelna ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Strzelnie - księgowy budżetu

Sygn stanowiska 2110. .2019

BURMISTRZ STRZELNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KSIĘGOWY BUDŻETU

1. Nazwa i adres jednostki : Urząd Miejski w Strzelnie 88-320 Strzelno ul. dr. J. Cieślewicza 2

2. Wymagania niezbędne kandydata :

1) Spełnienie jednego z poniższych warunków :

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie 3-letni staż pracy, najlepiej w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości

c) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

2) znajomość przepisów ustawy o: samorządzie gminnym, finansach publicznych, rachunkowości, podatkach i opłatach lokalnych, Ordynacja podatkowa, podatku rolnym, opłacie skarbowej, podatku od towarów i usług, postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3) samodzielność w prowadzeniu powierzonych spraw,

4) zdolność planowania i organizacji pracy własnej,

5) obywatelstwo polskie,

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) nieposzlakowana opinia,

9) biegła obsługa komputera, w tym:

- biegła znajomość MS Office,

- umiejętność posługiwania się oprogramowaniem finansowo – księgowym,

- umiejętności matematyczne,

- umiejętności analityczne,

3. Wymagania dodatkowe :

1) preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku w księgowości i rachunkowości

2) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi

3) terminowość,

4) umiejętność redagowania pism i interpretacji przepisów,

5) dyspozycyjność

6) wysoka kultura osobista,

7) odporność na stres,

8) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy w szczególności:

1. opracowywanie projektu budżetu Gminy - na podstawie materiałów i wskaźników opracowuje zestawienie planowanych dochodów i wydatków na dany rok budżetowy,

2. przekazywanie gminnym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji i wpłat do budżetu,

3. udzielanie objaśnień projektu uchwały budżetowej oraz wszelkich zmian do tej uchwały,

4. prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej oraz ewidencji mienia gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5. dokonywanie kontroli legalności dokumentów,

6. kontrolowanie gospodarki finansowej Gminy i prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,

7. przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,

8. prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9. analizowanie zasadność i celowość wydatków budżetowych,

10. opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy, bieżące rozliczanie budżetu Gminy oraz okresowe informowanie organów Gminy o przebiegu jego realizacji,

11. opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,

12. sporządzanie analizy i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,

13. sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,

14. prowadzenie rachunkowości Urzędu,

15. przestrzeganie postanowień ustaw regulujących gospodarkę finansową i majątkową gminy,

16. opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu programów i prognoz finansowych Gminy,

17. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności planu kont, obiegu dokumentów, kontroli dokumentów, przeprowadzania inwentaryzacji ,

18. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankami finansującymi i fundacjami.

5. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy – przeciętnie 40 godzin w pięciodniowych tygodniu pracy,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

3) przewidywania data zatrudnienia maj 2019 r.

4) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagrodzenie pracowników samorządowych,

5) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6) praca na piętrze budynku.

6. Wymagane dokumenty :

1) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)

7) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

8) kwestionariusz osobowy kandydata na wolne stanowisko,

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260),

10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach i ukończonych kursach).

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres : Urząd Miejski w Strzelnie 88-320 Strzelno ul. dr. J. Cieślewicza 2 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowy Budżetu” w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 16:30.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej), list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1669) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260)”.

Strzelno , dnia 15 kwietnia 2019 r. Burmistrz Strzelna

/-/ Dariusz Chudziński

Załączniki

nabór księgowy budż (186.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (2) (287.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Sienkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Sienkiewicz
Data wprowadzenia:2019-04-15 14:27:42
Opublikował:Grzegorz Sienkiewicz
Data publikacji:2019-04-15 14:29:41
Ostatnia zmiana:2019-04-15 14:35:28
Ilość wyświetleń:1009

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij