Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Burmistrz Strzelna ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Strzelnie - stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Sygn stanowiska nr2110. .2019

BURMISTRZ STRZELNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU

1. Nazwa i adres jednostki : Urząd Miejski w Strzelnie 88-320 Strzelno ul. dr. J. Cieślewicza 2

2. Wymagania niezbędne kandydata :

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) wykształcenie wyższe lub średnie z doświadczeniem pracy na podobnym stanowisku,

7) znajomość regulacji prawnych, tj. ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego, o petycjach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. poz. 67),

8) umiejętność obsługi komputera.

II. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku,

2) dyspozycyjność,

3) umiejętność obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

4) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,

5) umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

6) umiejętność pracy w zespole,

7) umiejętność skutecznego komunikowania się,

8) sumienność,

9) obowiązkowość,

10) kreatywność,

11) dobra postawa etyczna.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy w szczególności:

1) przyjmowanie wniosków w sprawach organizacyjnych Urzędu, mających na celu usprawnienie pracy Urzędu;

2) przygotowywanie pomieszczeń, organizacja i obsługa spotkań, zebrań, narad organizowanych przez Burmistrza i Sekretarza Gminy;

3) obsługa kancelaryjno- biurowa Burmistrza i Sekretarza Gminy;

4) przyjmowanie, rozdział, rejestracja, wysyłanie korespondencji i przesyłek zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;

5) obsługa urządzeń biurowych i telekomunikacyjnych;

6) prowadzenie rejestru skarg i wniosków;

7) prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza;

8) prowadzenie rejestru obecności oraz wyjść służbowych i prywatnych, wpisywanie dni wolnych, urlopów, itp.);

9) wystawianie i prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;

10) przygotowywanie środkom przekazu informacji z pracy Burmistrza, Rady Miejskiej, Urzędu Gminy;

11) dbałość o aktualność i estetykę wywieszanych materiałów na tablicy informacyjnej przy sekretariacie;

12) prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Burmistrza;

13) całość prac związanych z obsługą sekretariatu, a w szczególności:

a. dbanie o zakupy na potrzeby sekretariatu;

b. obsługa gości i interesantów;

c. dbanie i odpowiedzialność za powierzone mienie;

14) organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, innych uroczystości (sala, sprzęt, zaproszenia, zaopatrzenie, itp.);

15) obsługa informacyjna świąt państwowych i gminnych oraz wizyt delegacji krajowych i zagranicznych;

16) dbałość o estetykę wszystkich tablic informacyjnych oraz o aktualność wywieszanych materiałów (współpraca z poszczególnymi pracownikami odpowiedzialnymi za tablice ze swojego stanowiska pracy);

17) obsługa poczty elektronicznej;

18) prowadzenie kancelarii „e-urząd”;

5. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy – przeciętnie 40 godzin w pięciodniowych tygodniu pracy,

2) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

3) przewidywania data zatrudnienia : maj 2019 r.

4) wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagrodzenie pracowników samorządowych,

5) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

6) praca na piętrze budynku.

6. Wymagane dokumenty :

1) życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)

7) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

8) kwestionariusz osobowy kandydata na wolne stanowisko,

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260),

10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach i ukończonych kursach).

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres : Urząd Miejski w Strzelnie 88-320 Strzelno ul. dr. J.Cieślewicza 2 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu” w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 16:30

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej), list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1669) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260)”.

Strzelno , dnia15 kwietnia 2019 r. Burmistrz Strzelna

/-/ Dariusz Chudziński

Załączniki

Sekretariat (141.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (2) (287.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Sienkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Sienkiewicz
Data wprowadzenia:2019-04-15 14:30:33
Opublikował:Grzegorz Sienkiewicz
Data publikacji:2019-04-15 14:32:06
Ostatnia zmiana:2019-04-15 14:32:44
Ilość wyświetleń:1165

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij