Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Burmistrz Strzelna ogłasza nabór na wolne stanowsiko urzędnicze - Stanowisko Inspektora do spraw gospodarki przestrzennej

ROR. 2110.8.2019

BURMISTRZ STRZELNA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Stanowisko inspektora do spraw gospodarki przestrzennej

  Nazwa i adres jednostki :

  Urząd Miejski w Strzelnie, 88-320 Strzelno ul. dr J. Cieślewicza 2

   Wymagania niezbędne kandydata :

 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na    podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego płzysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku — wykształcenie wyższe (preferowany profil, kierunek, specjalność: (zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo, urbanistyka, architektura, geodezja).
 • Znajomość przepisów ustaw: o gospodarce przestrzennej, gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • Trzy letni staż pracy.
 • Biegłe posługiwanie się komputerowymi programami i aplikacjami użytkowymi.
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku.

  Wymagania dodatkowe :

  l . Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

 • Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Terminowość, kreatywność, asertywność.
 • Umiejętność redagowania pism i interpretacji przepisów.
 • Dyspozycyjność.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Odporność na stres.
 • Posiadanie kategorii B prawa jazdy.

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wydawanie informacji o terenie,
 • prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • udostępnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do wglądu oraz wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego,
 • udostępnianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
 • prowadzenie aktualnego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • gromadzenie materiałów związanych z tymi planami, prowadzenie rejestru decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez inne organy, a dotyczących zagospodarowania terenu oraz badanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uczestniczenie w pracach nad ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących podziału, scalania i rozgraniczania nieruchomości,
 • zwoływanie oraz przygotowanie materiałów na komisję urbanistyczną.

  Warunki pracy:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy - przeciętnie 40 godzin w pięciodniowych tygodniu pracy,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • przewidywania data zatrudnienia trzecia dekada października 2019 r.
 • wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagrodzenie pracowników samorządowych,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

             Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy kandydata na wolne stanowisko, 9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach i ukończonych kursach).

            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres : Urząd Miejski w Stłzelnie 88-320 Strzelno ul. dr. J. Cieślewicza 2 lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora do spraw gospodarki przestrzennej” w terminie do dnia 4 października 2019 r. do godz. 1400

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej), list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669, Dz.U. z 2019 r. poz. 730) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)".

Strzelno 23 września 2019 r  

                                                                                                                             Burmistrz Strzelna

                                                                                                                    Dariusz Chudziński

 

Załączniki

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy i oświadczenie (422.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Leszek Daroszewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Kujawa
Data wprowadzenia:2019-09-23 14:53:27
Opublikował:Joanna Kujawa
Data publikacji:2019-09-23 15:03:09
Ostatnia zmiana:2019-10-03 10:17:58
Ilość wyświetleń:817

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij