Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Zgłaszanie kandydatów na ławników.

I N F O R M A C J A

Zgodnie z art. 162 § 1. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) kandydaci na ławników powinni być zgłoszeni radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.


Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelnie

Uprzejmie informuję, że w miesiącu październiku 2007 roku upływa kadencja dotychczasowych ławników sądów okręgowych i sądów rejonowych.
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.) kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2007 roku, w trybie który określi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1)       3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

2)        informację z Krajowego Rejestru Karnego,

3)       oświadczenie , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ,

4)        zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać na piśmie w Biurze Rady Miejskiej w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Strzelnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2007 roku.

Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Bydgoszcz dokona Rada Miejska w  Strzelnie w głosowaniu tajnym najpóźniej w miesiącu październiku 2007 r.

 

Metadane

Źródło informacji:Maria Nalazek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Sienkiewicz
Data wprowadzenia:2007-05-25 12:15:04
Opublikował:Grzegorz Sienkiewicz
Data publikacji:2007-05-25 12:19:00
Ostatnia zmiana:2007-05-25 12:19:00
Ilość wyświetleń:4378
Urząd Miejski w Strzelnie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij