Klauzula Informacyjna Urzędu Miejskiego w Strzelnie :

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Burmistrz miasta i gminy Strzelno informuje, że :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strzelna. Dane kontaktowe Administratora: 88 – 320 Strzelno ul. Cieślewicza 2,

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Strzelnie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Panem Jakubem Waszakiem - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Strzelnie za pomocą adresu e – mail : j.waszak@strzelno.pl lub za pośrednictwem numeru telefonu 52 318 22 29,

3. Burmistrz będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, aby :

a) wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym należące do zadań własnych gminy

lub gminie powierzonych,

b) wykonywać zadania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi,

c) prowadzić postępowania w należących do właściwości Burmistrza sprawach indywidualnych,

d) wypełniać obowiązki prawne ciążące na Burmistrzu,

e) wykonywać umowy których Pani/Pan jest stroną lub podejmowań działania na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy,

4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie :

- art.6 ust.1 lit. b RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

- art.6 ust. 1 lit. c RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

- art.6 ust. 1 lit. e RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi);

- art.6 ust.1 lit. a RODO ( osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

5. W niektórych przypadkach Burmistrz ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane osobowe innym organom lub podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów. Burmistrz może przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

osobom przez siebie upoważnionym – Pracownikom Urzędu Miejskiego w Strzelnie, którzy muszą mieć dostęp do danych żeby wykonywać swoje obowiązki;

podmiotom przetwarzającym – którym Burmistrz zleci czynności wymagające przetwarzania danych;

innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, hostingodawcom itp.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa, a w przypadku zgody do momentu cofnięcia zgody,

7. Przysługują Pani/Panu prawa : dostępu do swoich danych ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody jeśli była wyrażona. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację w której Pani/Pan się znalazł,

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub bądź załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nie będą mogły zostać zrealizowane wobec Pani/Pana cele określone w pkt 3.,

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.