Burmistrz Strzelna

                         mgr Dariusz Chudziński
                        

                         (52) 318-22-00

                         e-mail: burmistrz@strzelno.pl
                         e-mail: miasto@strzelno.pl
                         www.strzelno.pl            Burmistrz Strzelna przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

            w każdy wtorek w godz. od 9:00 do 14:00

Zadania  
    Do zadań Burmistrza należy w szególności ....

kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.

a) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
b) określanie sposobu wykonywania uchwał Rady, o ile nie uczyni tego Rada,
c) gospodarowanie mieniem komunalnym
d) wykonywanie budżetu,
e) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych,

Burmistrz udziela kierownikom jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem pozostającym we władaniu tych jednostek oraz udziela zgody kierownikom jednostek na podejmowanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa;

Burmistrz decyduje o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz o ustaleniu warunków ugody w sprawach prywatnoprawnych, jak również o zaskarżeniu rozstrzygnięć organów nadzoru prawnego,

Zadania Burmistrza w zakresie ochrony przed powodzią oraz innymi zdarzeniami sprowadzającymi niebezpieczeństwo życia lub zdrowia określają przepisy szczególne.Nadzór  
    Burmistrz sprawuje zwierzchni nadzór nad ....

wykonywaniem wszystkich zadań realizowanych przez Urząd. W szczególności Burmistrz nadzoruje realizację :
1. budżetu gminy,
2. spraw wojskowych,
3. organizacji i kadr,
4. funkcji i zakresu obrony cywilnej,
5. planowania przestrzennego i nadzoru budowlanego,
6. restrukturyzacji i przkształceń własnościowych,
7. zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego
8. wydawania dowodów osobistych

Burmistrz sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością wszystkich referatów oraz bezpośredni nad :
a) Referatem Finsnowym
b) Referatem Organizacyjnym
c) Referatem Spraw Obywatelskich
d) Strażą Miejską
e) Jednostkami organizacyjnymi - podległymi tj. Zakład Energetyki Cieplnej, MGOPS.Kierowanie  
    Burmistrz jest kierownikiem zakładu pracy, ......

przełożonym pracowników, zwierzchnikiem służbowym wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych podległych i terenowych organów obrony cywilnej.

Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy, nadzoruje realizację budżetu, realizuje politykę kadrową i wspólnie z sekretarzem gminy odpowiada za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy.

Wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej, udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznych kompetencji.
Mianuje pracowników samorządowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu np. zarządzenie o czasie pracy, regulaminy funduszu nagród, regulamin premiowania.

Udziela pracownikom Urzędu upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych.

Podejumje indywidualne decyzje administracyjne w sprawach :
- zaniechania poboru, umarzania, odraczania i rozkładania na raty zobowiązań podatkowych, które określają przepisy szczególne,
- uznawanie żołnierza za jedynego żywiciela oraz stwierdzenie konieczności prowadzenia gospodarstwa rolnego bądź sprawowanie osobistej opieki nad członkami rodzin (przedterminowe zwolnienie ze służby wojskowej)
- ustalenia kierunków realizacji zadań wynikających z budżetu

Burmistrz podpisuje dokumenty finansowe urzędu oraz wydaje zarządzenia.