Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strzelnie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Aktualności
    Aktualności (191)

Organy
    Burmistrz (1)
    Rada Miejska (0)
        Rada Miejska 2018-2023 (25)
        Rada Miejska 2014-2018 (39)
            Plan Pracy Rady Miejskiej w Strzelnie (3)
        Rada Miejska 2010-2014 (2)
        Rada Miejska 2006-2010 (2)
        Rada Miejska 2002-2006 (0)
            Skład Rady (1)
            Przewodniczący Rady (1)
        Ogłoszenia (1)
        Plan pracy Rady Miejskiej w Strzelnie (1)
        Plan pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelnie (1)
        Transmisje posiedzeń Rady Miejskiej w Strzelnie (1)
        Interpelacje (9)
    Skargi i wnioski (1)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
        Turystyka (2)
    Ogłoszenia (139)
    Gospodarka przestrzenna (37)
        Wzory wniosków (11)
        Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania (0)
        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzenego (0)
        Obwieszczenia - ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (18)
        Obwieszczenia - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań (0)
        Rejestry wydanych decyzji (0)
        Obwieszczenia archiwalne (212)
    Działki i budynki (167)
    Ochrona środowiska (0)
        Uwarunkowania środowiskowe (144)
        Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (3)
        Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelno (5)
        Wycinka drzew (0)
            Obwieszczenia (24)
            Decyzje (16)
        Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelno na lata 2012-2032 (2)
        Wniosek na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w roku 2013, związanego z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawi (2)
        Wnioski na demontaż i utylizację wyrobów zawierających AZBEST (2)
        Ocena jakości wody wykonywana przez PPIS w Mogilnie (56)
        Informacja dotycząca składania wniosków na demontaż i utylizację w roku 2018 wyrobów zawierających azbest (1)
        Recykling lub odzysk folii rolniczych (1)
    System Informacji o Środowisku (37)
    Nowy system gospodarowania odpadami (12)
        Postępowanie administracyjne w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania (1)
    Strategi Rozwoju Gminy Strzelno (1)
    Lokalny Program Rewitalizacji (6)
    Susza 2015 (2)
    Susza 2016 (3)
    Szkody Łowieckie 2018 (1)
    Susza 2018 (1)

Urząd Miejski
    Referaty (0)
        Referaty Urzędu (4)
    Przetargi (13)
        Przetarg nieograniczony (12)
        Przetarg nieograniczony - archiwum (53)
        Wyniki postępowań (152)
        Ogłoszenie Negocjacje bez ogłoszenia (2)
        Konkurs (0)
        Zamówienie z Wolnej Ręki (0)
        Zamówienia z wolnej ręki - archiwum (1)
        Postępowania poniżej 30 000 euro (8)
        Plan zamówień publicznych (3)
        Zapytania ofertowe (14)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (2)
    Praca (226)
    Sprawy do załatwienia (12)
    Kontakt (1)
    Oświadczenia majątkowe (1)
        Burmistrz Strzelna (8)
        Sekretarz Gminy Strzelno (6)
        Skarbnik Gminy Strzelno (5)
        Radni Rady Miejskiej w Strzelnie (7)
        Kierownicy i pracownicy referatów Urzędu Miejskiego w Strzelnie (5)
        Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych (6)
        Dyrektorzy szkół i przedszkoli (6)
    Regulamin urzedu (1)
    Numer konta (1)
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 (5)
    Rejestr Instytucji Kultury Gminy Strzelno (1)
    Rejestr jednostek organizacyjnych (0)
        Rejestr jednostek organizacyjnych (1)
    Sprawozdania (46)
        Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji za pierwsze półrocze (1)
        Absolutorium (2)
    Petycje (0)

Otrzymane dofinansowania
    Projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych (0)
        Przebudowa oraz Nadbudowa budynku wielorodzinnego w Strzelnie przy ulicy Michelsona 59 (1)
        Wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Strzelnie Klasztornym (2)
        Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Młynach (2)
        Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (1)
        Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (4)
        Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzelnie (6)
        Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw w miejscowości Witkowo (1)
        Remont budynku byłego kina ,,Kujawianka” obecnie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji (4)
        Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Strzelnie (1)
        Zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP w Strzelnie (1)
        Przebudowa poddasza na cele dydaktyczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie (5)
        Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wr (1)
            Zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Strzelno (2)
        Odbudowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Ciechrzu (1)
        Budowa placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie (1)
        Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach (3)
        Wyposażenie w pomoce naukowe Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie (2)
        Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Strzelnie (2)
        Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą (4)
        Budowa sieci wodociągowej Ciechrz-Rzadkwin wraz z wymianą istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rzadkwin (2)
        Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Strzelnie (1)
        Remont ulicy Topolowej w Strzelnie (2)
        Modernizacja instalacji napowietrzania dla oczyszczalni ścieków w Strzelnie wraz z wymianą pomp w przepompowni centralnej (1)
        Mogileńskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego (1)
        Budowa świetlicy wiejskiej w Wymysłowicach (1)
        Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich (1)
        Wymiana stolarki okiennej, remont dachu i kominów, docieplenie poddasza, adaptacja pomieszczenia na jadalnię w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Strzelnie (2)
        Monitoring w Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie (1)
        Samochód dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelnie (1)
        Twoja szansa (1)
        Radosna szkoła (1)
        Przebudowa drogi gminnej o numerze 140306C w m. Bławaty (2)
        Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierajach azbest (1)

Jednostki organizacyjne
    Jednostki organizacyjne (7)

Jednostki pomocnicze
    Jednostki pomocnicze (0)
        Sołectwa (1)

Dzienniki Ustaw
    Dzienniki Ustaw (1)

Monitory Polskie
    Monitory Polskie (1)

Edukacja
    Stypendia dla studentów szkół wyższych (1)
    Stypendia szkolne (1)
    Pomoc finansowa na zakup podręczników (1)
    Równe szanse (1)
    Placówki oświatowe (8)

Sport
    Wsparcie sportu (3)

Związki
    Związki miedzygminne (2)

Organizacje pozarządowe
    Konsultacje (3)
    Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne (15)
    Konkurs ofert na zadania publiczne (19)
    Program Współpracy Gminy Strzelno z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego (0)
        Program wspołpracy Gminy Strzelno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Strzelno (2)
        Program współpracy Gminy Strzelno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 (1)
        Program Współpracy Gminy Strzelno z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2010 (3)
        Program współpracy Gminy Strzelno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok (2)
    Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Strzelnie (3)
    Informacje (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Uchwały (0)
        2020 rok (1)
            Uchwały z XXV sesji Rady Miejskiej w Strzelnie (1)
            Uchwały z XXIII sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 25.06.2020 r (1)
            Uchwały z XXII sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 maja 2020 r. (1)
            Uchwały z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20.04.2020 r. (2)
            Uchwały z XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 marca 2020 r. (1)
            Uchwały z XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 12 marca 2020 r. (1)
            Uchwały z XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27.02.2020 r. (1)
            Uchwały z XVII sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24.01.2020 r. (1)
        2019 rok (1)
            Uchwały z XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 grudnia 2019 r. (1)
            Uchwały z XV sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 grudnia 2019 r. (1)
            Uchwały z XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2019 r. (1)
            Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23.10.2019 r. (1)
            Uchwały z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 02.09.2019 r. (1)
            Uchwały z XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 8.08.2019 r. (1)
            Uchwały z X sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27.06.2019 roku (1)
            Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 7.05.2019 roku (1)
            Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 04.04.2019 roku (1)
            Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26.03.2019r. (1)
            Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 14.03.2019r. (1)
            Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 7 lutego 2019r. (16)
            Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 4 stycznia 2019r. (1)
        2018 rok (8)
        2017 rok (10)
        2016 rok (10)
        2015 rok (10)
        2014 rok (12)
        2013 rok (12)
        2012 rok (12)
        2011 rok (9)
        2010 rok (6)
        2009 rok (21)
        2008 rok (21)
        2007 rok (9)
        2006 rok (1)
    Podatki (10)
    Budżet (0)
        budżet na 2019 rok (0)
            Projekt budżetu Gminy Strzelno na 2019 r. (2)
            Projekt WPF Gminy Strzelno na lata 2019 - 2034 (3)
        budżet na 2018 rok (0)
            Projekt budżetu Gminy Strzelno na 2018 rok (2)
            Projekt WPF Gminy Strzelno na lata 2018 - 2026 (2)
            Uchwała budżetowa na 2018 r. (26)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelno na lata 2018 - 2026 (11)
        budżet na 2017 rok (0)
            Projekt budżetu Gminy Strzelno na 2017 rok wraz z opinią RIO w Bydgoszczy (2)
            Projekt WPF Gminy Strzelno na lata 2017 - 2027 wraz z opinią RIO w Bydgoszczy (2)
            Uchwała budżetowa na 2017 r. (39)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelno na lata 2017 - 2027 (13)
        budżet na 2016 rok (0)
            Projekt budżetu na 2016 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (1)
            Projekt WPF na lata 2016 - 2027 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (1)
            Uchwała budżetowa na 2016 r. (51)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelno na lata 2016 - 2027 (10)
        budżet na 2015 rok (0)
            Projekt budżetu i WPF na 2015 r. wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy (1)
            Uchwała budżetowa na 2015 r. (27)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelno na lata 2015 - 2027 (8)
        budżet na 2014 rok (0)
            Budżet na 2014 rok (2)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelno na lata 2014 - 2027 (1)
        budżet na 2013 rok (0)
            Budżet na 2013 rok (2)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzelno na lata 2013 - 2027 (1)
        budżet na 2012 rok (1)
        budżet na 2011 rok (0)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Zarz. Burmistrza Kierownika UM (1)
        Zarządzenia Burmistrza Strzelna (5)

Wybory
    Wybory Prezydent 2020 (6)
        Zarządzenia (3)
        Wybory zarządzone na 28.06.2020 r. (6)
    Wybory Sejm RP i Senat RP 2019 r. (10)
        Zarządzenia (2)
        Obwieszczenia (4)
    Wybory (1)
        Wybory ławników (1)
    Referendum ogólnokrajowe 2015 (0)
        Zarządzenia (14)
    Wybory Prezydenta RP w 2015 r. (0)
        Zarządzenia (4)
        Uchwały (1)
        Obwieszczenia (3)
        Informacje (1)
    Wybory Samorządowe 2018 (3)
        Uchwały (6)
        Zarządzenia (2)
        Obwieszczenia (8)
        Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej (3)
        Instrukcje (1)
        Głosowanie korespondencyjne (1)
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych (1)
        Miejska Komisja Wyborcza w Strzelnie (1)
        Komunikaty (1)
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelnie 2018 (0)
        Uchwały (1)
        Zarządzenia (0)
        Obwieszczenia (4)
        Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej (1)
        Instrukcje (0)
        Głosowanie korespondencyjne (0)
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych (0)
        Miejska Komisja Wyborcza w Strzelnie (2)
        Komunikaty (2)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. (7)
        Zarządzenia (1)
        Obwieszczenia (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Redakcja (0)

Udostępnianie informacji publicznej
    Udostępnianie informacji publicznej oraz wysokość opłat za ich udostępnienie (1)

Ochrona danych osobowych
    Ochrona danych osobowych (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij