Uchwała nr XI/64/2003

Rady Miejskiej w Strzelnie

z dnia 2 lipca 2003 r. 

w sprawie Statutu Gminy Strzelno.

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62,
poz. 718 ze zm.)

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1.   Uchwala się Statut Gminy Strzelno – zgodnie
z załącznikiem do uchwały.

§ 2.   Traci moc uchwała nr XXVI/132/2000 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie Statutu Gminy Strzelno (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 32, poz. 524) oraz uchwała nr XXXIV/200/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strzelno (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom Nr 67, poz. 1289).

 

§ 3.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie oraz opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Tadeusz Majkut

 

 

 

załącznik

do uchwały nr XI/64/2003

Rady Miejskiej w Strzelnie

z dnia 2 lipca 2003 r.

 

Statut Gminy Strzelno

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.1.   Mieszkańcy Gminy Strzelno tworzą wspólnotę samorządową.

2.      Gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty
i jest podstawową formą organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

3.      Terytorium gminy stanowi obszar w granicach określonych w załączniku nr 1 do Statutu (mapa Gminy Strzelno).

4.      Gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.

5.      Siedzibą władz jest Miasto Strzelno.

 

§ 2.   Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1)   Gminie, mieście, albo mieście i gminie – należy przez to rozumieć Gminę Strzelno;

2)   Radzie lub Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Strzelnie;

3)   Komisji lub Komisjach – należy przez to rozumieć komisję lub komisje Rady Miejskiej w Strzelnie;

4)   „radnych”, bądź „radnym”- należy przez to rozumieć radnych bądź radnego Rady Miejskiej w Strzelnie;

5)   Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Strzelna;

6)   Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.);

7)   Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Strzelno;

8)   Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski
w Strzelnie.

 

§ 3.1.   Herb gminy stanowią dwie srebrne strzały przecinające się grotami w górę, pomiędzy grotami znajduje się złoty krzyż równoramienny, w górnej części widnieje napis „Strzelno”, całość znajduje się na czerwonym tle (załącznik nr 2).

2.      Barwy gminy stanowią kolory biały i czerwony.

3.      Flagę gminy stanowi herb Strzelna na białym tle
z czerwonymi pasami u góry i dołu.

4.      Pieczęć urzędową gminy stanowi pieczęć okrągła, w obwodzie treść „GMINA STRZELNO”, w środku herb gminy.

5.      Pieczęć urzędową Burmistrza Miasta stanowi pieczęć okrągła, w obwodzie treść „BURMISTRZ STRZELNA”, w środku herb.

6.      Pieczęć urzędową Urzędu Miejskiego w Strzelnie stanowi:

a)   dla celów administracji samorządowej - pieczęć okrągła, w obwodzie treść „URZĄD MIEJSKI
W  STRZELNIE”, w środku herb,

b)   dla celów administracji rządowej - pieczęć okrągła,
w obwodzie treść „URZĄD MIEJSKI
W  STRZELNIE” w środku godło Państwa.

7.      Insygnia Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi łańcuch z godłem.

 

Zadania i zakres działania gminy

 

§ 4.1.   Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2.      Podstawowe zadaniami gminy to:

1)   organizowanie życia publicznego gminy;

2)   reprezentowanie członków wspólnoty samorządowej wobec organów Państwa;

3)   wykonywanie administracji publicznej na własną odpowiedzialność, chyba że ustawy stanowią inaczej;

4)   udostępnianie mieszkańcom gminy obiektów
i urządzeń kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych, gospodarczych i innych;

5)   dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój gminy;

6)   zapewnienie mieszkańcom czynnego i biernego udziału w życiu publicznym, w szczególności poprzez działalność w organach samorządowych;

7)   wspomaganie z funduszy gminnych mieszkańców najbardziej potrzebujących pomocy i opieki;

8)   udostępnianie korzystania z fundacji gminnych
i urządzeń gminnych.

3.      Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców należy do zadań własnych gminy,
w szczególności obejmuje sprawy:

1)   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2)   gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego, a także lokalnego transportu zbiorowego;

3)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypiska odpadów oraz ich unieszkodliwiania, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, oświetlenie ulic i placów;

4)   ochrony zdrowia;

5)   pomocy społecznej;

6)   gminnego budownictwa mieszkaniowego;

7)   edukacji publicznej;

8)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;

9)   kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

 10)   targowisk i hal targowych;

 11)   zieleni gminnej i zadrzewień;

 12)   cmentarzy gminnych;

 13)   porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej;

 14)   utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

 15)   polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom
w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

 16)   wspierania i upowszechniania idei samorządowej;

 17)   promocji gminy;

 18)   współpracy z organizacjami pozarządowymi;

 19)   współpracy ze społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw.

 

§ 5.1.   Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości gminy następuje w drodze współdziałania międzykomunalnego.

2.      Dla wykonania zadań własnych wykraczających poza możliwości organizacyjne, gmina może przystępować do związków gmin.

3.      Przystąpienie do związku gmin wymaga wyrażenia zgody przez Radę w formie uchwały.

4.      Gmina może być wspierającym członkiem stowarzyszenia. Zasady członkostwa gminy
w stowarzyszeniach określają statuty stowarzyszeń oraz ustawa - Prawo o stowarzyszeniach.

5.      Gmina może tworzyć i być członkiem fundacji tworzonych w oparciu o przepisy o fundacjach.

6.      Gmina, w celu wykonywania zadań, o których mowa w § 4 ust. 2 może także współdziałać
z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami
o charakterze użyteczności publicznej.

7.      Wykonywanie zadań wskazanych w § 4 ust. 3
pkt 13 są realizowane przy pomocy Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych i Służby Obrony Cywilnej.

8.      W sprawach ważnych dla miasta mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami. Zasady
i tryb przeprowadzenia konsultacji określa uchwała Rady.

 

§ 6.1.   Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2.      Ustawy mogą nakładać na gminę zadania obowiązkowe i zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowania
i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów.

3.      Gmina wykonuje zadania zlecone w zakresie uregulowanym ustawami oraz na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej.

4.      Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządowymi.

5.      Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 3 i 4 rozpatrują sądy powszechne.

6.      Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonywania zadań, o których mowa
w ust. 2-4.

 

Podstawy organizacji i majątku gminy

 

§ 7.1.   Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym w drodze wyborów
i referendum lub za pośrednictwem organów gminy.

2.      Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw z dnia 16 lipca 1998 r. (Dz.U.
Nr 95, poz. 602 ze zm.).

3.      Zasady i tryb wyboru Burmistrza określa ustawa
z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 ze zm.).

4.      Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985 ze zm.).

5.      Działalność Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności wynikają wyłącznie z ustaw.

6.      Jawność Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady
i posiedzenia komisji, a także dostępu do następujących dokumentów Rady, komisji oraz Burmistrza:

1)   protokołów z sesji;

2)   protokołów z posiedzeń komisji;

3)   rejestrów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza;

4)   rejestrów wniosków i opinii komisji;

5)   rejestrów interpelacji i wniosków radnych.

7.      Dokumenty wymienione w ust. 6 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

8.      Dokumenty udostępnia się w Urzędzie Miejskim
w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów. Dokumenty te są również dostępne
w powszechnie dostępnych zbiorach danych.

9.      Z dokumentów wymienionych w ust. 6 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi. Realizacja tych uprawnień może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Miejskim w Strzelnie w asyście pracownika Urzędu.

10.    Obywatele mogą żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie notatek z dokumentów określonych w ust. 4.

 

§ 8.   Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnych ustawach.

 

§ 9.1.   Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe w stosunku do mienia komunalnego.

2.      Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu
i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

3.      Gospodarka finansowa gminy jest jawna.

Wymóg jawności jest spełniony w szczególności przez:

a)   jawność debaty budżetowej,

b)   opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu Gminy,

c)   przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy,

d)   jawność sprawozdania Burmistrza z zaciągania zobowiązań oraz emitowania papierów wartościowych.

4.      Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy uchwalanego przez Radę.

5.      Rada określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w szczególności:

a)   obowiązki jednostek organizacyjnych Gminy w toku prac nad projektem budżetu,

b)   wymaganą przez Radę szczegółowość projektu,
z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,

c)   wymagane materiały informacyjne, które Burmistrz powinien przedstawić Radzie wraz z projektem uchwały budżetowej,

d)   terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu Gminy.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie.

6.      W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie,
o którym mowa wyżej regionalna izba obrachunkowa ustala budżet gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w terminie do końca kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.

7.      Bez zgody Burmistrza Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia
w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

8.      Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania.

9.      Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

10.    Za prawidłowe wykonanie budżetu Gminy odpowiada Burmistrz.

11.    Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:

1)   zaciągania zobowiązań mających pokrycie
w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę;

2)   emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę;

3)   dokonywania wydatków budżetowych;

4)   zgłaszania propozycji zmian w budżecie;

5)   dysponowania rezerwą budżetu Gminy;

6)   blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

12.    O sposobie rozdysponowania rezerwy budżetowej Burmistrz jest zobowiązany poinformować Radę na najbliższej sesji.

13.    Nabycie mienia komunalnego następuje:

1)   na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;

2)   przez przekazanie gminie mienia w związku
z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie,
o którym mowa w art. 4 ustawy, przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;

3)   w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;

4)   w wyniku własnej działalności gospodarczej;

5)   przez inne czynności prawne;

6)   w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 10.Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

 

§ 11.1.Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta
z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami
z tego źródła w zakresie określonym przez Radę lub Burmistrza. Jednostki pomocnicze w zakresie przysługującego jej mienia dokonują samodzielnie wszelkich czynności w zakresie bieżącej działalności.

2.      Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do jednostki niższego rzędu.

3.      Rada nie może uszczuplić dotychczasowych praw jednostek pomocniczych do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego.

4.      Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe pozostają nienaruszone.

 

§ 12.1.Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy.

2.      W przypadku zniesienia lub podziału gminy odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą solidarnie gminy, które przejęły jej mienie.

 

§ 13.Obowiązkiem osób uczestniczących
w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

 

§ 14.1.Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządzania mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.

2.      Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego wymaga kontrasygnaty Skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

3.      Czynność prawna mogącą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych jest bezskuteczna bez kontrasygnaty Skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

4.      Skarbnik gminy może odmówić kontrasygnowania czynności, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia przez zwierzchnika wykonuje czynność zawiadamiając jednocześnie o odmowie kontrasygnaty Radę Miejską
i regionalna izbę obrachunkową.

 

Radni

 

§ 15.Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie, którego treść określa ustawa.

 

§ 16.1.Radni są w swojej działalności zobowiązani kierować się dobrem gminy, utrzymywać stałą więź
z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmować zgłaszane postulaty i przedstawiać je organom gminy do rozpatrzenia. Radni nie są jednak związani instrukcjami wyborców.

2.      Radni są zobowiązani do czynnego udziału
w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.

3.      Radny, który z ważnych powodów nie może uczestniczyć w sesji lub posiedzeniu komisji powinien
o tym powiadomić Przewodniczącego obrad.

4.      Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić w ciągu 7 dni.

5.      Radni składają wyborcom sprawozdania ze swej działalności w Radzie i jej organach co najmniej jeden raz w roku, wykorzystując w tym celu między innymi zebrania sołectw i samorządu mieszkańców.

 

§ 17.1.W związku z wykonywaniem mandatu Radni korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2.      Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane
z wykonywaniem przez radnego mandatu.

5.      Pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

6.      Przewodniczący Rady oraz pozostali radni,
w określonym i podanym do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy terminie, przyjmują w lokalu Urzędu Miasta wnioski, uwagi i skargi mieszkańców, które są rozpatrywane stosowanie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

7.      Obsługę biurową i organizacyjno-techniczną Rady i komisji oraz radnych zapewnia Burmistrz, który wyznacza pracownika ds. obsługi Rady.

 

§ 18.Na zasadach ustalonych przez Radę radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

 

§ 19.1.Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie.

2.      Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.

3.      Burmistrz nie może powierzyć radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

4.      Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców, w szczególności nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z dodatkowymi zajęciami bądź prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

§ 20.1.Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

2.      Radni nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby.

3.      Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby.

4.      Na zasadach wskazanych w ustawie radni są zobowiązani złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym.

5.      Radny nie może brać udziału w głosowaniu
w Radzie, ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

 

§ 21.1.Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2.      Liczba członków jednego klubu nie może być mniejsza niż 3 osoby.

3.      O powstaniu klubu jego przewodniczący informuje pisemnie Przewodniczącego Rady. Informacja ta jest równoznaczna z rozpoczęciem działalności klubu,
z zastrzeżeniem ust. 5.

4.      Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

5.      Informacja, o której mowa w ust. 3 powinna zawierać nazwę klubu, imienną listę członków klubu z ich własnoręcznymi podpisami, a także nazwisko przewodniczącego klubu. W razie niezłożenia informacji zgodnie z powyższymi wymogami Przewodniczący Rady odmawia uznania klubu za istniejący.

6.      Radny może należeć tylko do jednego klubu.

7.      W przypadku zmiany składu klubu jego przewodniczący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady.

8.      Regulamin pracy klubu, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, określają jego członkowie.

 

§ 22.1.Mandatu radnego nie można łączyć z:

1)   mandatem posła lub senatora;

2)   wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody;

3)   członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

2.      Mandat radnego wygasa w przypadkach określonych w ustawie – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.
z 1998 r. Nr 95, poz. 602, ze zm.).

3.      Wygaśniecie mandatu radnego stwierdza Rada
w formie uchwały.

 

Organizacja i tryb pracy Rady

 

§ 23.1. Rada składa się z 15 radnych.

2.      Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

 

§ 24.1.Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz do trzech wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym; W przypadku niedokonania wyboru przewodniczącego Rady spośród zgłoszonych kandydatów, głosowanie powtarza się, ograniczając je do dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli bezwzględnej większości nie uzyskał żaden z kandydatów
w głosowaniach, wybory powtarza się na tym samym posiedzeniu Rady, rozpoczynając je od zgłaszania kandydatów.

2.      Przewodniczący organizuje pracę i prowadzi obrady Rady. W przypadku nieobecności przewodniczącego, a w innych przypadkach - na jego polecenie, jego zadania wykonuje jeden
z wiceprzewodniczących.

3.      Przewodniczący posiada insygnia, których używa w czasie przewodniczenia obradom Rady, a także
w innych ważnych dla gminy okolicznościach.

4.      Przewodniczący podpisuje uchwały i inne dokumenty Rady.

5.      Przewodniczący Rady w szczególności:

a)   zbiera propozycje zmian porządku obrad, poddaje je pod dyskusję i głosowanie,

b)   czuwa nad przyjętym porządkiem obrad Rady,

c)   prowadzi listę mówców,

d)   dba o sprawiedliwe zapewnienie swobody wypowiedzi, aby w dyskusji, w której występuje konfrontacja stanowisk, udzielać głosu „za”
i „przeciw”,

e)   w sprawach formalnych udziela głosu poza kolejnością,

f)    dba o takie formułowanie przez radnych wniosków, aby cechowała je jasność umożliwiająca prawidłowe sporządzenie protokołu,

g)   koordynuje pracę wyłonionych podczas sesji komisji,

h)   wydaje bieżące zarządzenia porządkowe w celu sprawnego prowadzenia sesji,

i)    zarządza reasumpcję głosowania.

6.      Przewodniczący Rady utrzymuje porządek podczas obrad i w tym celu:

a)   może zwrócić uwagę mówcy jeżeli odbiega od tematu dyskusji,

b)   przywołuje do porządku w przypadku niewłaściwego zachowania się podczas sesji,

c)   po bezskutecznym zwróceniu uwagi może odebrać mówcy głos,

d)   może zarządzić wykluczenie danej osoby
z posiedzenia, z żądaniem opuszczenia sali obrad,

e)   odebrać głos bez uprzedzenia temu, kto podejmuje dyskusję lub stawia wnioski po przystąpieniu do głosowania nad daną kwestią.

7.      Przewodniczący może dopuścić do głosu osobę spoza Rady.

8.      Odwołanie przewodniczącego
i wiceprzewodniczących Rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1.

9.      W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę
w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Niepodjęcie tej uchwały we wskazanym terminie oznacza przyjęcie rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym uchwała powinna być podjęta.

10.    Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników do rad na obszarze całego kraju, a jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady, pierwszą sesję zwołuje osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji organów gminy.

 

§ 25.1.Sesje Rady są zwoływane przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.      Przewodniczący zwołuje zwykłą sesję co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem; materiały związane
z tematem sesji radny otrzymuje nie później niż na 7 dni przed sesją.

3.      Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub poszczególnych radnych Rada może postanowić
o przerwaniu obrad i kontynuowaniu ich w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

4.      O przerwaniu obrad zgodnie z ust. Poprzedzającym Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające podejmowanie uchwał. Radnych obecnych podczas przerwania obrad uznaje się za powiadomionych o terminie i miejscu kontynuowania sesji. Radnych nieobecnych zawiadamia się niezwłocznie o terminie i miejscu kontynuowania obrad Rady.

5.      W protokole obrad Rady odnotowuje się przerwanie obrad, imiona i nazwiska nieobecnych radnych. Przewodniczący Rady decyduje o przerwaniu obrad sesji, jeżeli po wznowieniu obrad po przerwie brak quorum niezbędnego do podejmowania uchwał.

6.      Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

7.      Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

8.      Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Burmistrz, a projekt wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.

9.      Zmiana porządku obrad może nastąpić wyłącznie
z ważnych powodów, na wniosek Przewodniczącego Rady, Burmistrza, Komisji lub klubu radnych.

10.    Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały zgłoszony przez jego projektodawcę do momentu uchwalenia porządku obrad nie wymaga dodatkowego głosowania.

11.    Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:

a)   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

b)   sprawozdanie Burmistrza, zastępcy Burmistrza lub Sekretarza z wykonania uchwał Rady,

c)   rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,

d)   wnioski i oświadczenia radnych Rady Miejskiej
w Strzelnie,

e)   oświadczenia radnych do Rady Powiatu, Sejmiku Województwa oraz mieszkańców gminy,

f)    interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych,

g)   zapytania i wolne wnioski osób spoza Rady,

h)   odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 

§ 26.Posiedzenia Rady są jawne. W sprawach,
w których wyłączenie jawności wynika z odrębnych przepisów Rada może postanowić o tajności obrad odnośnie przyjętych w porządku niektórych spraw omawianych na sesji lub wyłączyć jawność danej części obrad.

 

§ 27.1.Rada obraduje na sesjach zwyczajnych
i nadzwyczajnych.

2.      Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane
w planie pracy Rady, jak również nieprzewidziane
w planie, ale zwoływane w zwykłym trybie.

3.      Sesje nadzwyczajne są zwoływane w szczególnym trybie, na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

4.      W przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej nie stosuje się przepisów dotyczących zawiadomień
i terminów, wymaganych przy zwoływaniu sesji zwyczajnych.

5.      Sesje zwyczajne lub nadzwyczajne mogą mieć uroczysty charakter.

 

§ 28.1.Rada wybiera na posiedzeniu w danym dniu sesji ze swego grona sekretarza w celu usprawnienia obrad.

2.      Po przyjęciu porządku obrad Rada dokonuje,
w formie uchwały wpisywanej do protokołu, przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. W przypadku zgłoszenia poprawek do protokołu i przyjęcia ich przez Radę protokół uznaje się za zatwierdzony z ich uwzględnieniem. W razie nieprzyjęcia protokołu przez Radę Przewodniczący zleca sekretarzowi poprzedniej sesji dokonanie poprawek po zakończeniu obrad
i przedstawienie radnym poprawionego protokołu do zatwierdzenia na następnej sesji Rady.

 

§ 29.1.W punkcie „interpelacje i zapytania radnych” radni mogą występować pod adresem podmiotów
z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania organów gminy. Odpowiedzi udziela Przewodniczący Rady, bądź przewodniczący poszczególnych komisji, Burmistrz lub wyznaczony przez niego pracownik Urzędu Miejskiego, albo kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej. W przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie powinno być udzielone w możliwie najkrótszym terminie na piśmie.

2.      W punkcie „zapytania i wolne wnioski” radni mogą zwracać się do osób obecnych na posiedzeniu
z pytaniami połączonymi z żądaniem wyjaśnień lub udzieleniem odpowiedzi na określone pytania, a także mogą formułować wnioski pod adresem Burmistrza, określonych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych, prowadzące do zajęcia stanowiska w danej sprawie.

3.      W punkcie „zapytania i wolne wnioski” osób spoza Rady można występować w sprawach dotyczących bieżących problemów gminy.

 

§ 30.1.Rada rozstrzyga sprawy w formie uchwał, które powinny zawierać numer, datę, tytuł, podstawę prawną, cel podjęcia uchwały lub przedmiot sprawy, określenie organów zobowiązanych do wykonania uchwały (sprawujących nadzór nad jej wykonaniem), termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej obowiązywania, sposób ogłoszenia uchwały, uzasadnienie faktyczne, podpis Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego, który przewodniczył obradom.

2.      Po przegłosowaniu uchwały na sesji Przewodniczący, w przypadku stwierdzenia błędów proceduralnych, na wniosek Burmistrza, radnych lub
z własnej inicjatywy, może przeprowadzić reasumpcję głosowania. Wniosek taki może być złożony tylko na tym posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie;

3.      W wyniku reasumpcji głosowania, uchwałę przyjętą w danej sprawie poprzednio traktuje się jak niebyłą.

4.      Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi zajęcie stanowiska wobec zgłoszonych wniosków, albo przygotowania poprawek
w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.

5.      Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący zamyka dyskusję. Przed głosowaniem można zabierać głos tylko w celu zgłoszenia wniosku formalnego o sposobie i porządku głosowania.

 

§ 31.1.Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały, oświadczenia, stanowiska, deklaracji i rezolucji może wystąpić:

1)   Przewodniczący Rady;

2)   Radni w ilości nie mniejszej niż 1/4 ustawowego składu Rady;

3)   klub radnych;

4)   komisja Rady;

5)   Burmistrz.

2.      Projekt uchwały powinien zawierać adnotację
o zgodności pod względem formalno-prawnym.

3.      Projekty uchwał opiniują właściwe komisje Rady.

4.      Niedostarczenie opinii przez komisje oznacza brak zastrzeżeń do projektu uchwały.

5.      Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wskazane w ust. 1 pkt 1-4 wymagają zaopiniowania przez Burmistrza. Niewyrażenie opinii przez Burmistrza oznacza formalny brak zastrzeżeń do projektu uchwały pod warunkiem, że projekt uchwały został zarejestrowany w dzienniku korespondencyjnym Urzędu Miejskiego przynajmniej na 3 dni przed sesją.

6.      Przewodniczący przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i Burmistrzowi oraz radnym co najmniej na 7 dni przed sesją.

7.      Projekty uchwał budżetowych opiniują wszystkie komisje Rady.

 

§ 32.1.Projekt uchwały powinien zawierać:

1)   tytuł uchwały;

2)   podstawę prawną;

3)   przepisy regulujące sprawy, będące przedmiotem uchwały;

4)   wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

5)   określenie terminu wejścia w życie uchwały.

2.      Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie
w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.

3.      Rozpatrywanie projektu uchwały odbywa się według następujących zasad:

1)   przedstawienie uchwały przez wnioskodawcę;

2)   przedstawienie opinii właściwej komisji;

3)   zapytania i odpowiedzi;

4)   dyskusja;

5)   głosowanie.

4.      Sprawozdawca przed głosowaniem przedstawia projekt uchwały, omawia zgłoszone poprawki wyjaśniając skutki wynikające z ich uchwalenia oraz istniejące sprzeczności między poprawkami a wnioskami.

5.      Kolejność głosowania nad projektem uchwały jest następująca:

1)   odesłanie projektu uchwały do komisji;

2)   głosowanie poprawek, przy czym:

a)   w pierwszej kolejności należy głosować poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach. W przypadku głosowania poprawki wykluczające inne poprawki, tych nie poddaje się pod głosowanie,

b)   w przypadku zgłoszenia do tego samego przepisu kilku poprawek, najpierw głosuje się poprawkę najdalej idącą;

3)   głosowanie projektu uchwały z przyjętymi poprawkami.

6.      Głosowanie nad całością uchwały może zostać odroczone na czas potrzebny do stwierdzenia czy przyjęte poprawki nie powodują sprzeczności z zapisami projektu lub innymi przepisami prawa.

7.      Wniosek w sprawach wskazanych w ust. 5 może złożyć każdy radny.

8.      Wnioski w sprawach formalnych Rada rozstrzyga niezwłocznie po ich zgłoszeniu, po uprzednim wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnych głosów przeciwnych.

9.      Wnioski o sprawdzenie kworum oraz o ponowne przeliczenie głosów przyjmowane są bez głosowania.

 

§ 33.1.Uchwały numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi, łamanymi przez kolejne liczby arabskie
i przez cyfry danego roku np. I/1/1994, XVI/98/1995.

2.      Nowa numeracja zaczyna się z początkiem kadencji.

3.      Uchwały podawane są do publicznej wiadomości,
a jeżeli wymaga tego przepis prawa ogłaszane są
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4.      Uchwały przekazuje się niezwłocznie podmiotom zobowiązanym do ich wykonania.

5.      Burmistrz obowiązany jest przesłać Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

6.      Akty ustanawiające przepisy porządkowe należy przekazać w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

7.      Burmistrz przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach określonych w ustępach poprzedzających uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady i zarządzenia burmistrza objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

 

§ 34.1.Ustawowy skład Rady wynosi 15 Radnych.

2.      Zwykła większość głosów, to każde uzyskanie więcej głosów „za” od głosów „przeciw”. Głosów nieważnych lub wstrzymujących nie dolicza się do żadnej z opcji.

3.      Bezwzględna większość oznacza liczbę przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów
i wynosi:

a)   8 głosów w przypadku większości liczonej od ustawowego składu Rady,

b)   50%+1 głos w przypadku większości liczonej od mniejszej liczby obecnych radnych, z zastrzeżeniem, iż liczba radnych obecnych podczas głosowania nie może być mniejsza niż połowa ustawowego składu Rady.

 

§ 35.1.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2.      Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, albo imiennie, z zastrzeżeniem
ustępu 3.

3.      Jeżeli ustawa przewiduje inne zasady głosowania lub obliczania większości głosów stosuje się je w sposób
i w zakresie wskazanym przez przepisy ustawy.

 

§ 36.1.W głosowaniu biorą udział jedynie radni.

2.      W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki lub na kartkach z imieniem
i nazwiskiem radnego (jeżeli o taką formę jawnego głosowania wniesie co najmniej 1/4 radnych obecnych podczas obrad głosowanie imienne).

3.      W głosowaniu tajnym radni głosują na kartkach, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano
w uprzednio określony sposób i na kartkach ustalonych dla danego głosowania. Przed rozpoczęciem tajnego głosowania Przewodniczący Rady powinien zapoznać radnych z zasadami głosowania.

 

§ 37.1.Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący przy pomocy sekretarza obrad.

2.      Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna według przyjętego regulaminu.

3.      Wynik tajnego głosowania ogłasza Przewodniczący komisji skrutacyjnej niezwłocznie po zakończeniu głosowania.

 

§ 38.1.Jeżeli w wyniku głosowania, w którym wymagane jest podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów, uchwały nie podjęto wymaganą większością, zarządza się kolejne głosowanie.

2.      Przewodniczący może przerwać głosowanie
i ustalić, że ponowne głosowanie w danej sprawie odbędzie się w innym terminie, jeżeli w wyniku trzech kolejnych głosowań nie uzyskano wymaganej większości.

 

§ 39.1.Przed każdą sesją Przewodniczący, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę gości zaproszonych na sesję.

2.      W obradach Rady uczestniczą, z głosem doradczym, Sekretarz i Skarbnik.

3.      W obradach mogą uczestniczyć także pracownicy Urzędu wyznaczeni przez Burmistrza do referowania spraw i udzielania wyjaśnień, a także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

4.      Jeżeli przedmiotem obrad są sprawy publiczne, które dotyczą podmiotów działających poza samorządem gminnym Przewodniczący może zaprosić przedstawicieli tych podmiotów w celu udzielenia wyjaśnień i zajęcia stanowiska.

5.      Do udziału w obradach sesji można zaprosić
w szczególności posłów i senatorów reprezentujących Województwo, Wojewodę oraz Marszałka Województwa.

 

§ 40.1.Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:

1)   numer, datę i miejsce posiedzenia;

2)   stwierdzenie prawomocności posiedzenia, przyjęcia porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, nazwiska nieobecnych radnych;

3)   nazwiska osób uczestniczących w obradach spoza Rady;

4)   przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji;

5)   teksty zgłaszanych wniosków, wystąpień radnych
i innych uczestników obrad;

6)   wyniki głosowań;

7)   czas trwania sesji;

8)   podpis Przewodniczącego oraz sekretarza obrad (jeżeli został powołany).

2.      Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi łamanymi przez cyfry roku np. I/1994, X/1995 itp.

3.      Nowa numeracja zaczyna się z początkiem kadencji.

 

§ 41.1.Odpis protokołu doręczany jest najpóźniej
w ciągu 7 dni po odbyciu sesji Burmistrzowi.
Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez Radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.

2.      Odpowiednie wyciągi z protokołu Burmistrz przekazuje zainteresowanym gminnym jednostkom organizacyjnym lub jednostkom pomocniczym.

3.      Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołu, robienia notatek i odpisów w Urzędzie na zasadach określonych w Statucie gminy.

4.      Protokół z sesji Rady wykłada się do wglądu radnym i uczestnikom dyskusji na 7 dni przed terminem kolejnej sesji zwołanej w zwykłym trybie. Każdy uczestnik sesji biorący udział w dyskusji może zgłosić na piśmie zastrzeżenia i poprawki.

5.      Protokół z poprzedniej sesji Rady powinien być przyjęty na następnej sesji i niezwłocznie podpisany przez Przewodniczącego. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych najpóźniej do rozpoczęcia sesji Rady, na której następuje przyjęcie protokołu.

6.      Radny może uzyskać odpis części protokołu lub nagrania z posiedzenia Rady.

 

§ 42.Urząd Miejski rejestruje i przechowuje uchwały Rady, wnioski i opinie komisji oraz interpelacje i wnioski radnych zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin. Obsługę Rady i jej komisji zapewnia wyodrębniona komórka organizacyjna wchodząca w skład Urzędu.

 

§ 43.Przepisy dotyczące rozwiązania Rady z mocy prawa określa ustawa.

 

§ 44.1.Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.      Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1)   uchwalanie i zmiany w Statucie Gminy;

2)   ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie
o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;

3)   powoływanie i odwoływanie Sekretarza oraz Skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek Burmistrza;

4)   uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;

5)   uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6)   uchwalanie programów gospodarczych;

7)   ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;

8)   podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
w granicach określonych w odrębnych ustawach;

9)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu,
a w szczególności dotyczących:

-     określania zasad nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż
3 lata o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej, do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,

-     emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,

-     zaciągania długoterminowych pożyczek
i kredytów,

-     ustalania maksymalnej wysokości pożyczek
i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,

-     zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę,

-     tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

-     określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

-     tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz wyposażenia ich
w majątek,

-     ustalania maksymalnej wysokości pożyczek
i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym;

 10)   określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

 11)   podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz
z zakresu powiatu lub województwa;

 12)   podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania
z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;

 13)   podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

 14)   podejmowanie uchwał w sprawach herbu i flagi gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników;

 15)   nadawanie tytułu honorowego Obywatela Miasta Strzelna;

 16)   podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do związku komunalnego;

 17)   podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

 18)   stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

 

§ 45.1.Na podstawie upoważnień ustawowych gmina może stanowić akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy (przepisy gminne).

2.      W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia mieszkańców oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

3.      Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie uchwały

4.      W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz w formie zarządzenia.

5.      Zarządzenie, o którym mowa w ust. 4 podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci ono moc
w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.

6.      Akty prawa miejscowego podlegają ogłoszeniu
w trybie przewidzianym przez odrębną ustawę.

 

§ 46.1.W sprawach szczególnie ważnych dla gminy mieszkańcy mogą wypowiadać się w drodze referendum.

2.      Wyłącznie w drodze referendum rozstrzygane są sprawy:

a)   samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne,

b)   odwołania Rady przed upływem kadencji.

3.      Zasady przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.

 

§ 47.1.Rada, poza podejmowaniem uchwał, zajmuje się sprawami przedkładanymi do jej rozpatrzenia przez Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących Rady, komisje lub poszczególnych radnych, a także przez Burmistrza.

2.      Rada może zwracać się do innych organów samorządu terytorialnego, organów administracji, instytucji oraz innych podmiotów we wszelkich sprawach przewidzianych przepisami prawa i Statutu,
w szczególności dotyczących gminy. W szczególności Rada może wydawać odezwy, apele, rezolucje oraz inne dokumenty mające na celu zwrócenie uwagi na ważny problem społeczny.

3.      Burmistrz wydaje zarządzenia w celu wykonania uchwał Rady i zadań gminy określonych przepisami prawa i Statutu.

4.      Burmistrz wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie okólników. Okólniki nie posiadają mocy przepisów gminnych.

5.      Rada może:

a)   wydawać oświadczenia zawierające stanowisko
w określonej sprawie,

b)   podejmować deklaracje zawierające zobowiązanie się do określonego postępowania,

c)   podejmować rezolucje zwierające wezwanie do podjęcia wskazanego jednorazowego działania,

d)   zajmować stanowisko w danej sprawie.

 

§ 48.Projekt aktu prawnego należy przekazać do zaopiniowania właściwym jednostkom organizacyjnym zgodnie z przepisami prawa i Statutem.

 

§ 49.Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 ze zm.).

 

§ 50.1.Rada może powołać stałe lub doraźne komisje problemowe, ustalając przedmiot ich działania i skład osobowy.

2.      Do komisji stałych należą:

1)   Komisja Rewizyjna;

2)   Komisja Rolna, Ochrony Środowiska, Mienia Komunalnego i Mieszkalnictwa;

3)   Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury oraz Kultury Fizycznej i Sportu;

4)   Komisja Finansów i Budżetu;

5)   Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ładu, Porządku Publicznego i Spraw Bezrobocia.

3.      Przewodniczących komisji wybiera Rada.

4.      Rada, na wniosek Przewodniczących komisji,
w drodze uchwały ustala plany pracy komisji.

5.      Komisje składają Radzie półroczne sprawozdania ze swej działalności.

 

§ 51.1.Zadaniem komisji rewizyjnej jest kontrolowanie działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

2.      Działalność bezpośrednią Komisja Rewizyjna prowadzi poprzez:

1)   sprawowanie kontroli właściwej;

2)   opiniowanie zamierzeń i działań;

3)   inicjowanie działań;

4)   zajmowanie stanowiska w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa samorządowego lub na wniosek zainteresowanego podmiotu.

 

§ 52.Sprawowanie kontroli właściwej polega na kontrolowaniu wykonywania zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pod względem legalności, celowości, rzetelności
i gospodarności.

 

§ 53.1.Komisja wykonuje kontrolę Burmistrza, jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek pomocniczych poprzez:

a)   sprawdzanie działalności Urzędu w zakresie sprawności wykonywania zadań i obsługi interesantów,

b)   uczestniczenia w zebraniach i naradach związanych
z wykonywaniem zadań gminy, (sfera wewnętrzna działalności Komisji),

c)   kontrolowanie umów i porozumień oraz realizacji przedsięwzięć,

d)   uzyskiwanie wiadomości o działaniach Burmistrza, wizytach i spotkaniach na tle całokształtu jego działalności (sfera zewnętrzna działalności Komisji).

2.      W szczególności komisja może badać w zakresie powierzonym przez Radę:

a)   projekty uchwał Rady oraz zgłaszać uwagi co do ich treści,

b)   zamierzenia realizacji poszczególnych uchwał Rady,
a następnie proces wykonywania tych uchwał,

c)   sposób gospodarowania mieniem komunalnym,

d)   przebieg wykonywania budżetu,

e)   prawidłowość wykonywania zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

§ 54.Komisja opiniuje półroczną informację
o przebiegu wykonania budżetu oraz roczne sprawozdanie z wykonania budżetu i w tym zakresie wnioskuje
o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

 

§ 55.1.Komisja przedkłada wyniki swojej działalności Radzie na sesjach lub w okresach pomiędzy sesjami - Przewodniczącemu Rady.

2.      Komisja nie może wydawać wiążących zaleceń pokontrolnych może natomiast przekazywać Radzie swoje opinie i spostrzeżenia do wniosków personalnych lub wniosków o pociąganie do odpowiedzialności.

 

§ 56.1.Posiedzenia komisji mogą odbywać się
w każdym czasie. Czynności kontrolne prowadzone wobec Burmistrza i jednostek organizacyjnych komisja może wykonywać wyłącznie w zakresie ustalonym przez Radę. Warunkiem podjęcia czynności przez komisję jest podpisanie zlecenia przez Przewodniczącego Rady.

2.      Posiedzenia komisji zwołuje jej Przewodniczący
w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3.      Przewodniczącego komisji wybiera Rada. Odwołanie Przewodniczącego następuje w trybie właściwym do jego powołania.

4.      O terminie i porządku posiedzenia Przewodniczący powiadamia pozostałych członków komisji co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia.

 

§ 57.1.Komisja działając w zakresie upoważnienia Rady może wyłaniać ze swego grona przedstawicieli do wykonywania oznaczonych czynności i zadań oraz powierzać im przeprowadzenie określonych funkcji w tym zakresie.

2.      W celu wykonywania swoich zadań komisja może żądać od poszczególnych osób niezbędnych dokumentów oraz składania wyjaśnień. Może także przeglądać księgi
i sprawozdania oraz sprawdzać stan majątkowy kontrolowanej jednostki.

3.      Członkowie komisji nie mogą wydawać osobom,
z których pracą wiąże się prowadzona kontrola, bezpośrednich poleceń.

 

§ 58.Komisja w zakresie swojej działalności sporządza opinie lub formułuje wnioski.

 

§ 59.1.Z czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół zawierający następujące dane:

1)   wskazanie komisji rewizyjnej;

2)   datę i przedmiot kontroli;

3)   nazwiska osób przeprowadzających kontrolę;

4)   nazwiska osób obecnych podczas kontroli;

5)   ustalenie stanu faktycznego oraz wyjaśnień składanych przez osoby kontrolowane;

6)   wykaz danych, na podstawie których stwierdzono ewentualne nieprawidłowości lub nadużycia;

7)   datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

8)   podpisy osób przeprowadzających kontrolę.

2.      Protokół z kontroli należy sporządzić w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje:

-     osoba (jednostka) kontrolowana,

-     Burmistrz,

-     Przewodniczący komisji rewizyjnej.

3.      Protokół sporządza się w miejscu kontroli.

 

§ 60.1.Funkcji członka komisji rewizyjnej nie
można łączyć z funkcjami Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady.

2.      Członkowie komisji za dokonywanie czynności rewizyjnych nie otrzymują odrębnego wynagrodzenia, natomiast przysługuje im prawo do diet i zwrotu kosztów podróży należnych radnym na zasadach określonych przez Radę w odrębnej uchwale.

 

§ 61.Do zadań pozostałych komisji Rady należy:

a)   opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, przez członków komisji oraz Burmistrza,

b)   występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,

c)   sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,

d)   przyjmowanie i rozpatrywanie skarg mieszkańców gminy w sprawach związanych z działalnością organów gminy w zakresie kompetencji komisji,

e)   wykonywanie nadzoru nad administracją gminną
w zakresie, dla którego komisja została powołana. Komisja przedkłada w tym zakresie uwagi komisji rewizyjnej oraz Radzie,

f)    wnioskowanie do Przewodniczącego Rady
o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną.

 

§ 62.Komisje podlegają Radzie Miejskiej.

 

§ 63.Przewodniczących stałych komisji wybiera Rada.

 

§ 64.1.Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych zgodnie z planem zatwierdzonym przez Radę.

2.      Radny może być członkiem nie więcej niż
3 komisji stałych oraz przewodniczyć 1 komisji.

3.      Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia Przewodniczący Rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.

4.      Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.

5.      Komisje mogą odbywać posiedzenia wyjazdowe.

6.      Posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący,
a w razie niemożności pełnienia przez niego funkcji, Wiceprzewodniczący komisji, który ustala termin, miejsce, godzinę rozpoczęcia obrad, projekt porządku posiedzenia i materiały jakie powinni otrzymać członkowie komisji.

7.      Rada oraz Burmistrz mogą występować do Przewodniczącego komisji o zwołanie dodatkowego (nieujętego w planie) posiedzenia komisji, na wskazany temat lub dla zbadania określonego problemu lub sprawy.

 

§ 65.1.Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach podczas, których podejmuje wnioski lub wydaje opinie.

2.      O planowanym posiedzeniu i proponowanym porządku obrad przewodniczący komisji informuje właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego oraz zawiadamia członków komisji i osoby zaproszone.

3.      W posiedzeniach komisji oprócz jej członków, mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego komisji. Wyjątek stanowi posiedzenie komisji, którego przedmiotem są sprawy niejawne.

 

§ 66.1.Członkowie komisji biorący udział
w posiedzeniach potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu na liście obecności.

2.      W razie niemożności uczestnictwa w posiedzeniu, członek komisji powinien usprawiedliwić swoją nieobecność, w miarę możliwości przed posiedzeniem,
a gdy jest to niemożliwe na najbliższym posiedzeniu.

3.      W razie nieobecności Przewodniczącego komisji, jego funkcje pełni Wiceprzewodniczący.

 

§ 67.1.Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący komisji przedstawia do przyjęcia protokół z poprzedniego posiedzenia, odpowiedzi na wnioski oraz projekt porządku obrad. Zgłoszone zmiany do porządku obrad poddaje pod głosowanie, przy czym z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić każdy członek komisji.

2.      Właściwą dyskusję nad każdym z punktów porządku obrad mogą poprzedzać pytania do autorów prezentowanych materiałów lub zagadnień oraz ich ustne wyjaśnienia lub uzupełnienia.

 

§ 68.1.Rozpatrzenie każdej ze spraw wniesionych pod obrady komisji winno zakończyć się sformułowaniem
i przyjęciem wniosku lub opinii.

2.      Adresaci wniosków lub opinii powinni się do nich ustosunkować w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania,
a w przypadku zajęcia negatywnego stanowiska, przedstawić je wraz z uzasadnieniem.

3.      Komisja, której wniosek lub opinia nie zostały uwzględnione przez adresata, może wnieść sprawę pod obrady Rady w celu jej rozpatrzenia.

 

§ 69.1.Opinie i wnioski komisja podejmuje
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu.

2.      Wniosek lub opinia powinna zwierać m.in. określenie adresata, kolejny numer i datę jej podjęcia, treść z ewentualnym uzasadnieniem oraz podpis Przewodniczącego.

 

§ 70.1.Komisja może przeprowadzać kontrole wizytacyjne w pełnym składzie.

2.      Komisja legitymuje się upoważnieniem podpisanym przez Przewodniczącego Rady.

3.      Upoważnienie winno zawierać pieczątkę Rady, imienny skład komisji, określenie jednostki kontrolowanej, przedmiot kontroli oraz termin ważności upoważnienia.

 

§ 71.1.Kierownik kontrolowanej jednostki obowiązany jest zapewnić kontrolującym dostęp do wszelkich informacji i materiałów objętych i odnoszących się do przedmiotu kontroli.

2.      Udostępnienie informacji i materiałów objętych tajemnicą państwową i służbową odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 72.1.W wyniku kontroli sporządza się protokół
w dwóch egzemplarzach, który podpisują członkowie komisji i kierownik kontrolowanej jednostki.

2.      Protokół powinien zawierać pieczęć Rady, imienny skład komisji, datę kontroli, nazwę kontrolowanej jednostki i przedmiot kontroli, ustalenia kontroli, projekt zaleceń pokontrolnych oraz podpisy członków komisji
i kierownika kontrolowanej jednostki.

3.      Komisja składa na najbliższym posiedzeniu Rady sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz
z odpowiednimi wnioskami.

 

§ 73.1.Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1)   stwierdzenie prawomocności obrad oraz nazwiska członków komisji uczestniczących w posiedzeniu;

2)   porządek obrad;

3)   przedstawienie przebiegu obrad, treść wystąpień
i składanych oświadczeń;

4)   wyniki głosowań;

5)   sprawozdania i dokumenty przedstawione na posiedzeniu.

2.      Protokoły wraz z innymi dokumentami zebranymi przez komisję przechowywane są w Urzędzie Miejskim.

 

§ 74.Komisje mogą, w miarę potrzeb, odbywać połączone posiedzenia. Połączone posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady na wniosek Przewodniczących komisji.

 

§ 75.Zakres działania komisji niestałych (doraźnych) określa uchwała Rady o ich powołaniu.

 

§ 76.1.Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2.      Liczba członków jednego klubu nie może być mniejsza niż 3 osoby.

3.      O powstaniu klubu jego przewodniczący informuje pisemnie Przewodniczącego Rady. Informacja ta jest równoznaczna z rozpoczęciem działalności klubu,
z zastrzeżeniem ust. 5.

4.      Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

5.      Informacja, o której mowa w ust. 3 powinna zawierać nazwę klubu, imienną listę członków klubu z ich własnoręcznymi podpisami, a także nazwisko przewodniczącego klubu. W razie nie złożenia informacji zgodnie z powyższymi wymogami Przewodniczący Rady odmawia uznania klubu za istniejący.

6.      Radny może należeć tylko do jednego klubu.

7.      W przypadku zmiany składu klubu jego przewodniczący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego Rady.

8.      Regulamin pracy klubu, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, określają jego członkowie.

 

§ 77.Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu gminy.

 

§ 78.Zmiany w składzie osobowym Rady reguluje ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602; ze zm.).

 

Burmistrz

 

§ 79.1. Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.

2.      Burmistrz jest wybierany w wyborach powszechnych.

3.      Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu kadencji Rady i upływa z dniem upływu kadencji Rady. Burmistrz jest wybierany przez Radę w sytuacjach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984; ze zm.).

4.      Odwołanie Burmistrza może nastąpić z powodu nieudzielenia mu absolutorium lub z innej przyczyny.

5.      Uchwała Rady dotycząca nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna
z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum
w sprawie odwołania Burmistrza.

6.      Uchwała Rady o przeprowadzeniu referendum
w sprawie odwołania Burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie mu absolutorium może zostać podjęta jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

7.      Szczegółowe zasady postępowania w przedmiocie odwołania Burmistrza określa ustawa.

 

§ 80.1.Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę.

2.      Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego Zastępcy.

 

§ 81.Funkcji Burmistrza oraz jego Zastępcy nie można łączyć z:

1)   funkcją Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) lub jego Zastępcy w innej gminie;

2)   członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w Gminie Strzelno;

3)   zatrudnieniem w administracji rządowej;

4)   mandatem posła lub senatora.

 

§ 82.1.Po upływie kadencji Burmistrz pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza.

2.      Po upływie kadencji Burmistrza, jego Zastępca pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Burmistrza.

 

§ 83.Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania.

 

§ 84.1.Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa i Statutem.

2.      Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

a)   przygotowywanie projektów uchwał Rady,

b)   określanie sposobu wykonywania uchwał Rady, o ile nie uczyni tego Rada,

c)   gospodarowanie mieniem komunalnym,

d)   wykonywanie budżetu,

e)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych.

3.      Burmistrz decyduje o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego oraz o ustaleniu warunków ugody
w sprawach prywatnoprawnych, jak również
o zaskarżeniu rozstrzygnięć organów nadzoru prawnego.

4.      Burmistrz przedkłada organom nadzorczym odpisy uchwał zgodnie z wymogami ustawy.

5.      Burmistrz udziela kierownikom jednostek organizacyjnych pełnomocnictw do zarządzania mieniem pozostającym we władaniu tych jednostek oraz udziela zgody kierownikom jednostek na podejmowanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

 

§ 85.Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§ 86.Zadania Burmistrza w zakresie ochrony przed powodzią oraz innymi zdarzeniami sprowadzającymi niebezpieczeństwo życia lub zdrowia określają przepisy szczególne.

 

§ 87.Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

 

§ 88.Burmistrz jest pracownikiem samorządowym
i pełni swoją funkcję za wynagrodzeniem, którego wysokość jest ustalana przez Radę.

 

§ 89.1.Sekretarz gminy wykonuje swoje obowiązki
w zakresie ustalonym w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego.

2.      Sekretarz gminy organizuje pracę w Urzędzie oraz sprawuje nadzór nad wszystkimi referatami
i stanowiskami pracy w zakresie powierzonych im zadań.

3.      Sekretarz gminy w razie nieobecności Burmistrza
i jego zastępców lub niemożności wypełniania przez nich statutowych obowiązków reprezentuje Urząd
w stosunkach z osobami trzecimi. Reprezentowanie Urzędu przez Sekretarza nie wiąże się z występowaniem w imieniu Burmistrza lub jego zastępcy.

4.      Sekretarz gminy jest powoływany i odwoływany
w drodze uchwały przez Radę.

5.      Sekretarz gminy koordynuje prace związane
z przygotowaniem materiałów na sesje i posiedzenia komisji rady oraz terminowe przekazanie ich do biura Rady.

 

§ 90.1.Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.

2.      Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

3.      Burmistrz, w zakresie ustalonym w regulaminie organizacyjnym, może powierzyć prowadzenie spraw gminy w swoim imieniu Sekretarzowi gminy.

4.      Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

 

§ 91.1.Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie oraz w jednostkach pomocniczych i organizacyjnych gminy są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych.

2.      Zastępca Burmistrza jest powoływany
i odwoływany w drodze zarządzenia Burmistrza.

3.      Skarbnik gminy i Sekretarz gminy są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie powołania w drodze uchwały Rady.
Na podstawie odrębnych przepisów pracownikami zatrudnionymi na podstawie powołania są również kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

4.      Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie mianowania są osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Urzędzie określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu oraz Komendant Straży Miejskiej, kierownicy jednostek i zakładów budżetowych gminy, a także osoby, których zatrudnienie na podstawie mianowania przewidują odrębne przepisy, z wyłączeniem pracowników, o których mowa w ust. 2 i 3.

5.      Pozostali pracownicy samorządowi są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

6.      Pracownicy samorządowi, o których mowa w ust. 5 mogą zostać mianowani po 10 latach nienagannej pracy.

 

§ 92.1.W Urzędzie Miejskim funkcjonuje komisja dyscyplinarna I instancji.

2.      Komisja dyscyplinarna składa się z pięciu członków wybranych spośród pracowników Urzędu przez Radę w drodze uchwały.

3.      Komisja dyscyplinarna działa w składach
3-osobowych ustalanych każdorazowo przez Burmistrza.

4.      Organizację i zasady postępowania przed komisją dyscyplinarną określa ustawa o pracownikach samorządowych.

 

 

 

 

Jednostki pomocnicze gminy

 

§ 93.1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze osiedla i sołectwa.

2.      Osiedla i sołectwa nie posiadają osobowości prawnej.

3.      Osiedla i sołectwa nie tworzą własnych budżetów i prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

4.      W ramach osiedla lub sołectwa może zostać utworzona jednostka niższego rzędu.

5.      Tworzenie, podział, łączenie oraz znoszenie osiedla i sołectwa następuje w drodze uchwały Rady na wniosek co najmniej 15% mieszkańców osiedla lub sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze lub
z własnej inicjatywy Rady po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

6.      Organizację i zakres działania osiedla lub sołectwa określa Rada odrębnym statutem.

7.      Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy. Wykaz jednostek stanowi załącznik nr 3 do statutu.

 

§ 94.1.Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys.

2.      Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

 

§ 95.1.Zasady i tryb wyboru sołtysa oraz Rady Sołeckiej oraz ich odwołania określa statut sołectwa.

2.      Sołtys, w zakresie pełnienia swoich obowiązków, korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§ 96.1.Organem uchwałodawczym osiedla jest Rada osiedla.

2.      Zasady i tryb przeprowadzania wyborów określa Rada Miejska.

3.      Organem wykonawczym w osiedlu jest Zarząd.

4.      Na czele Zarządu stoi Przewodniczący Zarządu, który w zakresie pełnienia swoich obowiązków, korzysta
z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§ 97.1.Działalność osiedla podlega nadzorowi, przy zastosowaniu kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2.      Samorząd mieszkańców osiedla jest zobowiązany do przedkładania Przewodniczącemu Rady Miejskiej podejmowanych uchwał w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

 

Jednostki organizacyjne gminy

 

§ 98.1. W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i spółki, wyposażać je w majątek
i zawierać umowy z innymi podmiotami.

2.      Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy stanowi załącznik nr 4 do statutu

3.      Zakresy działania jednostek organizacyjnych określają ich statuty nadawane w drodze uchwał Rady.

 

§ 99.1.Jednostki organizacyjne pozostające
w strukturze organizacyjnej gminy stanowią część majątku gminy wyodrębnioną funkcjonalnie i służącą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej; Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek oraz wyposażenie ich w majątek następuje na podstawie uchwały Rady.

2.      Działalność jednostek organizacyjnych gminy jest finansowana z budżetu gminy.

3.      Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek, udzielonego im przez Burmistrza.

 

Uchwalanie i zmiany statutu

 

§ 100.1.  Statut gminy uchwala Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym.

2.      Zmiany w statucie uchwalane są według zasad określonych w ust. 1.

 

§ 101.  Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

§ 102.  W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 3

do Statutu Gminy Strzelno

 

Jednostki pomocnicze

 

1)   Bławaty;

2)   Bożejewice;

3)   Bronisław;

4)   Ciechrz;

5)   Ciencisko;

6)   Górki;

7)   Jeziorki;

8)   Kijewice;

9)   Książ;

 10)   Łąkie;

 11)   Mirosławice;

 12)   Młynice;

 13)   Młyny

 14)   Niemojewko;

 15)   Ostrowo;

 16)   Rzadkwin;

 17)   Sławsko Dolne;

 18)   Stodoły;

 19)   Strzelno Klasztorne;

 20)   Wronowy;

 21)   Wymysłwice;

 22)   Żegotki;

 23)   Osiedle nr 1;

 24)   Osiedle nr 2;

 25)   Osiedle nr 3;

 26)   Osiedle nr 4.

 

 

załącznik nr 4

do Statutu Gminy Strzelno

 

Wykaz jednostek organizacyjnych

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i rekreacji

Strzelno, ul. Sportowa 6

-     Kierownik

 

Zakład Energetyki Cieplnej

Strzelno, ul. Osiedle Piastowskie 4

-     Kierownik

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Strzelno, ul. Plac Świętokrzyski 4

-     Dyrektor

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

Strzelno, ul. Kolejowa 5

-     Kierownik

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Strzelno, ul. Cieślewicza 2

-     Kierownik

 

Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego

Strzelno, ul. Gimnazjalna 17

-     Dyrektor

 

Szkoła Podstawowa im. A.A. Michelsona

Strzelno, ul. Kardynała Wyszyńskiego 2

-     Dyrektor

 

Szkoła Podstawowa we Wronowach

-     Dyrektor

 

Szkoła Podstawowa w Ciechrzu

-     Dyrektor

 

Szkoła Podstawowa w Stodołach

-     Dyrektor

 

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego
w Markowicach

-     Dyrektor

 

Przedszkole nr 1

Strzelno, ul. Michelsona 1

-     Dyrektor

 

Przedszkole nr 2

Strzelno, ul. T. Kościuszki 3

-     Dyrektor

 

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w Strzelnie

ul. Gimnazjalna 17

-     Dyrektor

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci
i młodzieży upośledzonej umysłowo w Strzelnie,

ul. Parkowa 10

-     Dyrektor