Zamknij okno Drukuj dokument

Burmistrz Strzelna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze pracownika ds. utrzymania czystości i porządku w gminie (3/4 etatu) i bezpieczeństwa i higieny pracy (1/4 etatu)

 

Strzelno, dnia 12 października 2012 r.

Burmistrz Strzelna

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

pracownika ds. utrzymania czystości i porządku w gminie (3/4 etatu) i bezpieczeństwa i higieny pracy (1/4 etatu)

Urzędu Miejskiego w Strzelnie

z siedzibą w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2

 

 1. Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane: ochrona środowiska lub kierunki pokrewne z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, administracja, prawo, organizacja i zarządzanie, bezpieczeństwo i higiena pracy, oraz spełnienie wymogów określonych w § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 1 rok stażu pracy,
 2. Zakres wykonywanych zadań:
  - na stanowisku pracownika ds. bezpieczeństwa i higieny pracy:
  ·   dokonywanie przeglądów warunków pracy w zakładzie,
  ·   dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu bhp oraz sporządzanie
      w tym zakresie stosownej dokumentacji,
  ·   występowanie do przełożonych z wnioskami dotyczącymi stwierdzonych
      zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień 
      w zakresie bhp,
  ·   prowadzenie rejestru wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego
      na stanowiskach pracy prowadzenie dokumentacji postępowań
      powypadkowych i odszkodowawczych pracowników zakładu,
  ·   przeprowadzanie szkoleń pracowników szkoły w zakresie
      obowiązujących przepisów bhp i p.poż. oraz prowadzenie związanej
      z tym dokumentacji,
  ·   udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i
      instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz
      wprowadzanie ich w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami
      prawa sporządzanie sprawozdań zgodnie z ustalonymi w placówce
      zasadami.

  - na stanowisku pracownika ds. utrzymania czystości i porządku w gminie:
  ·   całkowita realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu
      porządku i czystości oraz nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli
      nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku, a w
      przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków, wydawanie
      decyzji nakazujących wykonywanie obowiązku,
  ·   prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy,
  ·   zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed
      odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie
      gminy,
  ·   prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości
      płynne, przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencji umów o odbiór
      odpadów komunalnych, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących
      utrzymania czystości i porządku w gminie,
  ·   opracowywanie projektów aktów prawa wynikających z zajmowanego
      stanowiska pracy,
  ·   sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania
      stanowiska,
  ·   prowadzenie ewidencji naliczeń i wpłat i windykacja należności.

 3. Znajomość przepisów: Ustawa prawo ochrony środowiska, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa o odpadach, Kodeks pracy, Rozporządzenia Rady w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
  1) list motywacyjny;
  2) życiorys – curriculum vitae;
  3) kwestionariusz osobowy*;
  4) kserokopie świadectw pracy;
  5)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
  6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*;
  7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie*;
 5. Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:
  1) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
  2) referencje;
  3)  inne dokumenty potwierdzające przydatność do pracy na danym stanowisku.
 6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 22 października 2012 r., godz. 15:15. 
 7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

                                                                                  Burmistrz Strzelna
                                                                                            /-/
                                                                                    Ewaryst Matczak


Uwagi:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie lub przesłać drogą pocztową  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika ds. pracownika ds. utrzymania czystości i porządku w gminie i bezpieczeństwa i higieny pracy Urzędu Miejskiego w Strzelnie. na adres: Urząd Miejski w Strzelnie, ul. Cieślewicza 2, 88 – 320 Strzelno. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 22 października 2012 r. o godz. 15:15.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strzelnie po upływie wskazanego powyżej terminu do składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.strzelno.pl
Informacja
o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.strzelno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.
* Kwestionariusz osobowy, wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby rekrutacji oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie pobrać można osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzelnie, pok. nr 7, ul. Cieślewicza 2 lub na stronie internetowej www.strzelno.pl, www.bip.strzelno.pl .

 

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie (172.7kB)    
Kwestionariusz osobowy (53kB)    
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (25.5kB)    
Wzór oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (11kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Marek
Data utworzenia:2012-10-12 14:53:18
Wprowadził do systemu:Piotr Łuczak
Data wprowadzenia:2012-10-12 14:53:24
Opublikował:Piotr Łuczak
Data publikacji:2012-10-12 15:02:40
Ostatnia zmiana:2012-10-15 08:55:57
Ilość wyświetleń:3124